آموزش دین دبیره

آموزش دین دبیره

زبانی كه اوستا و گاتها بدان سروده شده ، زبان اوستایی نام دارد. این زبان ، یكی از شاخه‌های زبان « ایرانی باستان» است و ویژگی مهم آن صرفی بودن است. صرفی بودن یك زبان به این معنی است كه یك واژه در جمله‌های گوناگون، بسته به نقش خود، به گونه‌ای متفاوت به كار می‌رود

الفبای اوستایی از كامل‌ترین ، دقیق‌ترین و رساترین الفباهای جهان است. شمار این حروف را 48 تا 56 خوانده‌اند كه به دو گروه كلی « حروف صدادار » و « حروف بی‌صدا» بخش می‌شوند. حروف صدادار، حروفی هستند كه هنگام بیان كردن، در راه ایجاد آنها مانعی مانند لب و دندان وجود ندارد. حروف بی‌صدا، حروفی هستند كه با موانعی مانند لب و دندان روبرو می شوند

برآنیم تا در بخش « آموزش دین‌دبیره» ی تارنگار انجمن موبدان تهران، حروف این خط دینی و روش بیان كردن آنها را همراه با آوانویسی و مثال‌هایی از پارسی و اوستا آموزش دهیم. در این راه، كوشش كرده‌ایم كه از واژه‌های ساده بهره بگیریم و در پایانِ آموزشِ هر حرف نیز، بندی از گاتها را با مشخص كردن همان حرف آورده‌ایم

دیباچه      دیباچه

راهنمای نشان‌های به‌كار برده شده برای آوانویسی در این تارنگار   راهنما

بخش نخست     a

بخش دوم     aa

بخش سوم       e1

بخش چهارم      ee1

بخش پنجم      u     

خودآموز خط اوستایی ، آرمین کسروی

* فونت اوستایی    دانلود     * فونت رونویسی اوستایی    دانلود      * فونت جاماسپ    دانلود       * فونت ویستاسپ     دانلود      * فونت HUTAOSA    دانلود     * فونت اوستا ویندوز      دانلود      * فونت اوستا مانوس     دانلود     * فونت اهورا مزدا ، اوستا     دانلود

◄ راهنمای تایپ واژه ها      دانلود

 * چم کوتاهواره ها (انگلیسی)      دانلود

 * گویش و نوشتن واژه ها (انگلیسی)      دانلود

 * واژگان زبان اوستایی (انگلیسی)       دانلود

* چم واژگان پرکاربرد اوستا (انگلیسی)         دانلود

* گویش واژگان آوادار و بی آوا (انگلیسی)       دانلود

* خودآموز زبان اوستایی (انگلیسی)      دانلود

* خلاصه آموزش اوستا (انگلیسی)       دانلود

* راهنمای آموزش اوستا (انگلیسی)      دانلود

An Avesta grammar in comparison with Sanskrit

Avesta reader; texts, notes, glossary and index

 Altiranisches wörterbuch

Old Persian

Dine_Dabireh

سرچشمه

Posted on May 30, 2013, in آموزش. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: