به یاد ایران کهن

به یاد ایران کهن

پورداوود-300x209

زساسانیان واژگون گشت تخت زایرانیان نیز برگشت بَخت
زکین وزبیداد تازی سپاه کسی را به کشور نمانده پناه
گروهی پراکنده در کوهسار دل افسرده از دشمن نابکار
توای مرز آباد ساسانیان چه پیش آمدت کز فرومایگان
چنین خوار وبیمار وپژمان شدی زبون وتباه و پریشان شدی
زتازی چه دیدی که خود باختی به بیگانگان خانه پرداختی
درفشت به چنگالِ دُشمن فتاد شده نام وننگ تو یکسر به باد
خوش آن دم که شاه وسِپه داشتی به بامِ فلک بیرق افراشتی
دریغا نه یار ونه کشور بماند نه گنج و زرو خود واِسپَر بماند
سران و بزرگان و فرزانگان کشیده به زنجیر اهریمنان
به جانیست درتو یک آتشکده نه نامی ز بَهمنجه و از سَده
هم آن شُعلهً ایزدی شُدخموش نیاید سرودی ز اوستا به گوش
دل ما زمهرت درخشان بُوَد چُو برزین به یادت فروزان بود
بُود تا ز زرتشت نام و نشان بماند زتو نام، اندر جهان
بمانیم در مهر خود استوار نبازیم امید، در روزگار
سِکندر نماند و نما نَد عرب نه هپتال ماند ، نه رومی نسب
جُز این خاک واین کشورِ نامدار به گیتی نماند کسی پایدار
دریغا که از کردهً اَهرمَن نشاید درین خاکدان زیستن
عرب آمد و نام ما ننگ شد در آغوش تو جای ما تنگ شد
وطن، مادرِ پاک وفرخُنده پی بهارت گذشت ورسیده است دی
اهورا، تو ای کردگار ستُرگ فرستندهً زردُهشتِ بزرگ
جز از تو نداریم کس دادرس تو را یاور خویش خوانیم وبس
دراین ورطه مارا تو غمخوار باش زآسیب دشمن نگهدار باش
هرآنکس که ما را چنین خوار کرد به دردِ جدایی گرفتار کرد
مبیناد روزِ خوش اندر جهان هماره به دردِ گران تُوامان
توای آب وای باد وای کوه وخاک زما گوی بدرود بر مام پاک
بگو نامِ نیک تو پاینده باد دل ما زمهرِ تو تابنده باد
تو ای کشورِ پاکِ ایران ما تو ای سرزمینِ نیاکان ما
تویی مرزِ زرتشتِ اسپنتمان کزاوروشن آمد سراسرجهان
درودِ فراوان زما برتو باد هماره اَهورات، یاری کُناد

استاد پورداوود

Posted on March 11, 2015, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: