آئین زرتشت دو باره در حال روئیدن است

آئین زرتشت دو باره در حال روئیدن است

جهانگیر موبد اشیدری

خوانندگان گرامی

دین بهی پس از هزارها سال مانند درخت تنومندی است که در زیر هزاران خروارخاشاک مدفون مانده و امروزه جوانه های نورس آن سر بر کشیده و نمودار گردیدهاند. بر پیمان دانشمندان و پژوهشگران بی غرض روشنفکر است که این درخت کهنسال تنومند و برومند را آبیاری کنند تا شاخ و برگ آنها گسترش پیدا کند ودنیایی را از میوه های پر دانش خود بهره مند سازد

باید زنگارهای سد ساله ها را از پیام زرتشت زدود

دینزرتشت وارون دیگر دین هاست که نمایندگان و پیشوایانش خود را نماینده خدا وپیغمبر او بشمار میآورند و چنین نمایانده اند که خدا بسراغ آنان رفته وآنها را به پیامبری و نمایندگی خویش برگزیده است . در دین زرتشت اینپروردگار نیست که زرتشت را می شناسد و بسراغ او میرود بلکه این زرتشت استکه می اندیشد و در درون خود فرو میرود خرد را بکار میگیرد و پروردگار را میشناسد و خود را باو نزدیک میکند در دیگر دین ها این پروردگار است که بهگفتگو با نماینده و پیغمبر خود می پردازد دستور میدهد خشم میگیرد و مهربانمیشود و خدای آنها می خروشد در آرامش فرو میرود فریاد میکشد و به کیفرمیرساند و به بیم و هراس میاندازد ، نرمی میکند و مهرورزی نشان میدهد بدینگونه خدا با دگرگونیهای روانی و خانوادگی و محیط پیرامون ، نماینده اش درروی زمین دچار دگرگونی میشود و گفتارهای ضد و نقیض سرازیر میکند ولی دراندیشه و گفتار زرتشت در هیچ جا و بهیچ روی دوگانگی یافت نمی شود . او یکراه را برگزیده است و همچنان با خرد توانای خود آن را دنبال میکند اومیکوشد تا راه نیکبختی را بروی آدمیان بگشاید= خدا در اندیشه زرتشت هیچگاهاز ژرفای آنها به زمین نیامده و خود را آمیخته راه و روش ناپسند انسانهانکرده است و آنها را به بیراهه نکشانده و خشم و کینه نگرفته است این زرتشتاست که بیاری اندیشه پرواز میکند تا با خرد توانای خویش به جستجوینادانستنیها بپردازد . او برای پیدا کردن رازهای نهفته میرود و سر بلند وکامیاب باز میگردد .زرتشت ( اهورا مزدا ) را در آسمانها می اندیشد و از اوبرای خوشبختی جهان نیرو می جوید
دینزرتشت پس از یورش اسکندر ……… و تازیان بیابان گرد بر سرزمین (اهورایی) ایران که کتابها را سوزاندند و به آب انداختند و مردان را سربریدند و زنان رابه بردگی بردند و کودکان را به امان خدا رها کردند ، خواستپروردگار بوده که تا بامروز رسیده و سر پا مانده است اکنون مدتی است کهجوانه های نورس آن از دور و بر آن درخت کهن سال با سرعت هر چه بیشتر رو بهرشد گزاشته و دنیای امروز را به شگفتی واداشته است . پژوهشگران خاور وباختر پژوهش در این آئین را پیگیری می نمایند و هر ساله چندین کتاب در بارهفلسفه آئین زرتشت بوسیله این دانشمندان روشنفکر و واقع بین به جهانیانعرضه میشود و زنگار هائی که بوسیله بد اندیشان یاوه گو و مغرضان کوتاه فکر وددمنش که بآن بسته اند از چهره پر فروغ فرهنگ ایران زمین مانند دریگرانبها در پهنه گیتی میدرخشند ، می زدایند

Advertisements

Posted on October 3, 2014, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: