چهار آخشیج

چهار آخشیج

4

بکوشید تا گوهران هر چهار     –       بدارید پاکیزه و بی‌ غبار

زباد لطیف و ز آب روان     –       ز رخشنده آتش، ز خاک گران

نزد زرتشتیان چهار آخشیج هوا،خاک، آب و آتش سپنته است. هر زرتشتی وظیفه دارد در پاسداری و پاک نگاه داشتن و درست استفاده کردن از این آخشیج‌های طبیعت کوشا باشد

آتش نماد اشوی (راستی‌، پاکی و عشق) در دین زرتشتی سپنته ( مقدس) بشمار میرود و زرتشتیان آتشِ آتشکده را  به عنوانه نشانی‌ از فروغ آفرینش، همواره مانند پرچمی، سپنته و گرامی‌ میدارند. ایرانیان  خداوند را (شیدان شید) یعنی‌ روشنایی همه روشنی‌ها و نور آتش را پرتویی از روشنایی کل می‌دانند. بنابرین زرشتیان به پیروی از نیاکان خود همچنان آتش را گرامی می داشته و به هنگام نیایش ، روشنایی را به نوان پرستش سوی خویش برگزیده اند تا به این وسیله بهتر بتوانند فروغ درونی خود را به اهورامزدا که روشنایی بی پایان است پیوند دهند

آتشکده های روشن نمادی از موجودیت و زندگی زرتشتیان است و مانند پرچمی آنان را به گرد خویش جمع و دلگرم می کند

باد که برابر مفهوم (هوا) در زبان پارسی امروزی است یکی از چهار آخشیج و برای زندگی  حیاتی است ، آلودن هوا پیامد هایی جبران نا پذیر بر زندگی در کره زمین دارد

آب ، نماد مادی خرداد امشاسند است و پس از آتش سپند ترین آخشیج نزد زرتشتیان است، روایت های گوناگون تاریخی نیز به سپنته بودن آب نزد ایرانیان باستان اشاره می کند، از جمله اینکه ایرانیان آب روان را نمی آلایند

خاک (زمین) ، نماد مادی سپندارمز امشاسپند است. خاک نیز مانند سه آخشیج دیگر به خاطر سودمندی هایی که دارد ، در آیین زرتشتی ستوده شده است. یکی از اسباب پیشرفت ایران کهن ارجمند داشتن همین خاک بوده است. در ایران باستان ، آبادانی و کشت و کار را ، کار نیک (کرفه) می دانسته اند و کشاورزی ها را کاری پسندیده می شمرده اند و آن را به دیگر کارها برتری می دادند چنانکه در اوستا آمده است : کسی که گندم می کارد به این ماند که راستی می افشاند

Posted on April 20, 2014, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: