پیمان دین

پیمان دین

Prayer_Hands2

من مزداپرست زرتشتی ام… باور دارم به خداوندگاری اهورامزدا که نیک و سزاوار پرستش است. چه از اوست هر آنچه نیکوست ، از اوست گیتی ، از اوست روشنایی ، از فروغ اوست که جهان جامه ی شادی در برکرده است. مزدا پرستم ، برمی گزینم که مزداپرست زرتشتی باشم، با ستایش ها و باورها. اندیشه نیک را می ستایم.  گفتار نیک را می ستایم . کردار نیک را می ستایم. دین بهی مزداپرستی را می ستایم که یوغ برده گی را برمی اندازد و جنگ افزار را فرو می نهد که آزادگی بخش و راستین است. اهورامزدا ، خدای دانا را سزاوار همه ی خوبی ها می دانیم. چنین است باور و پیمان من به دین اهورایی

Advertisements

Posted on April 12, 2014, in نیایش ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: