مهدی اخوان ثالث : ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم    ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم

akhavaan

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم    *     ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم

ترا، ای کهن پیر جاوید برنا            *      ترا دوست دارم، اگر دوست دارم

ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران         *        ترا ای گرامی گهر دوست دارم

ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان          *        بزرگ آفرین نامور دوست دارم

هنروار اندیشه ات رخشد و من        *    هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم

اگر قول افسانه، یا متن تاریخ          *        وگر نقد و نقل سیر دوست دارم

اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ  * بر اوراق کوه و کمر دوست دارم

وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب      *    نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم

گمان های تو چون یقین می ستایم    *    عیان های تو چون خبر دوست دارم

هم اورمزد و هم ایزدانت پرستم      *        هم آن فره و فروهر دوست دارم

بجان پاک پیغمبر باستانت         *     که پیری است روشن نگردوست دارم

گرانمایه زرتشت را من فزونتر      *        ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم

بشر بهتر از او ندید و نبیند          *       من آن بهترین از بشر دوست دارم

سه نیکش بهین رهنمای جهان ست     *    مفیدی چنین مختصر دوست دارم

ابر مرد ایرانئی راهبر بود           *            من ایرانی راهبر دوست دارم

نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد    *   ازینروش هم معتبر دوست دارم

من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست  * از افسانه آن سوی تر، دوست دارم

هم آن پور بیدار دل بامدادت           *            نشابوری هورفر دوست دارم

فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار *  که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم

دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد     *        من آن شیر دل دادگر دوست دارم

جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت    *    فزونترش زین رهگذر دوست دارم

ستایش کنان مانی ارجمندت        *           چو نقاش و پیغامور دوست دارم

هم آن نقش پرداز ارواح برتر       *        هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم

همه کشتزارانت، از دیم و فاراب  * همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم

کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل * همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم

شهیدان جانباز و فرزانه ات را        *        که بودند فخر بشر دوست دارم

به لطف نسیم سحر روحشان را      *     چنانچون ز آهن جگر دوست دارم

هم افکار پرشورشان را، که اعصار *  از آن گشته زیر و زبر دوست دارم

هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام    *    و گر چند، سطری خبر دوست دارم

من آن جاودنیاد مردان، که بودند     *        بهر قرن چندین نفر دوست دارم

همه شاعران تو و آثارشان را       *           بپاکی نسیم سحر دوست دارم

ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت  *    در آفاق فخر و ظفر دوست دارم

ز خیام، خشم و خروشی که جاوید    *   کند در دل و جان اثر دوست دارم

ز عطار، آن سوز و سودای پر درد *  که انگیزد از جان شرر دوست دارم

وز آن شیفته شمس، شور و شراری *  که جان را کند شعله ور دوست دارم

ز سعدی و از حافظ و از نظامی  *    همه شور و شعر و سمر دوست دارم

خوشا رشت و گرگان و مازندرانت  * که شان همچو بحر خزر دوست دارم

خوشا حوزه شرب کارون و اهواز   *  که شیرینترینش از شکر دوست دارم

فری آذر آبادگان بزرگت           *          من آن پیشگام خطر دوست دارم

صفاهان نصف جهان ترا من       *      فزونتر ز نصف دگر دوست دارم

خوشا خطه نخبه زای خراسان    *    ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم

زهی شهر شیراز جنت طرازت   *    من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم

بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون       *       درخت نجابت ثمر دوست دارم

خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت  که شان *خشک و تر، بحر و بر دوست دارم

من افغان همریشه مان را که باغی ست  * به چنگ بتر از تتر دوست دارم

کهن سغد و خوارزم را، با کویرش *  که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم

عراق و خلیج تو را، چون وَراَزورد  *  که دیوار چین راست در دوست دارم

هم اران و قفقاز دیرینه مان را        *      چو پوری سرای پدر دوست دارم

چو دیروز افسانه، فردای رویات   *   بجان این یک و آن دگر دوست دارم

هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان    *  برو یاندم بال و پر دوست دارم

هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید         *       در آفاق رویا سفر دوست دارم

چو رویا و افسانه، دیروز و فردات  *  بجای خود این هر دو سر دوست دارم

تو در اوج بودی، به معنا و صورت   *   من آن اوج قدر و خطر دوست دارم

دگر باره برشو به اوج معانی    *   که ت این تازه رنگ و صوردوست دارم

نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را  *   برای تو، ای بوم و بر دوست دارم

جهان تا جهانست، پیروز باشی         *       برومند و بیدار و بهروز باشی

 

  مهدی اخوان ثالث

 

                                                    

Advertisements

Posted on April 1, 2014, in چکامه ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: