نمادهای مادی امشاسپندان بر سر سفره نوروز

***نمادهای مادی امشاسپندان بر سر سفره نوروز***

DSCN08441

عدد هفت برای ایرانیان ارجمند است؛مانند:هفت آسمان،هفت روز هفته،هفت خان رستم،هفت کشور ،هفت سین و.. هر یک از این امشاسپندان دارای دو جنبه مادی و معنوی هستند.بدین معنا که هر یک از امشاسپندان در عالم مادی دارای نماد ویژه و نگهبان بر یک داده اهورایی است که ما آنرا به عنوان نماینده امشاسپندان بر روی خوان (سفره یا میز) می‌گذاریم

 سپند مینو به مفهوم مینوی ورجاوند( مقدس)، در دین مزدیسنی(زرتشتی)انسان کامل ترین آفریده خدا است و به عنوان نماینده او روی زمین شمرده می‌شود.بنابراین حضور انسان راستی‌ جو و نیکی‌ خواه در کنار سفره و همچنین گذاشتن اوستا، نشانی‌ از سپنته مینیو است

 بهمن امشاسپند به مفهوم اندیشه نیک‌ و در جهان مادی نگهبان و پشتیبان جانوران سودمند است. بنابراین یکی‌ از فرآورده‌های حیوانات سودمند مانند شیر،تخم‌مرغ و… را بر روی سفره می‌گذاریم

 اردیبهشت امشاسپند به مفهوم بهترین راستی‌ و پاکی‌ که نماد آن در جهان مادی آتش است و بهمین دلیل بر روی سفره شمع یا چراغ روشن می‌گذریم

 شهریور امشاسپند به مفهوم نیروی شهریاری و فرمانروایی بر خویشتن،در عالم مادی نگهبان بر فلزات است،بنابراین بر روی سفره، فلزات و سکه می‌گذریم

 سپندارمذ امشاسپند به مفهوم کامل اندیشی‌،فروتنی،مهربانی و در عالم مادی،زمین نماد آن است.سفره که بر روی آن‌ هفت سین چیده میشود و گذاشتن کوزه گلی سبز شده نیز نمودار این امشاسپند است

 خرداد امشاسپند به مفهوم کمال و رسائی و نماد آن آب است. گذاردن کاسه آن و آویشن بر روی سفره این منظوررا می‌رساند

 امرداد امشاسپند به مفهوم بی‌مرگی،جاودانگی و در عالم مادی نگهبان بر گیاهان و روییدنی‌هاست.گذاشتن گل وگیاه و سبزه بر روی سفره نمودار این امشاسپند است

 (c) Arshtad.wordpress.com

Posted on March 12, 2014, in جشن ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: