پنجه -کبیسه یا اورداد

پنجه -کبیسه یا اورداد

PhotoShare

در گاه نمای باستانی هر ماه سی‌ روز و هر سال دوازده ماه است و در پایان اسفند پنج روز پنجه میاید که روی هم رفته ۳۶۵ روز میشود در دین زرتشتی هر روز نام ویژه‌ای دارد. چون سال خورشیدی ۳۶۵ شبانه روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه است، از این رو پس از پایان یافتن ۱۲ ماه و پنج روز پنجه،۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۹ ثانیه زیادی میماند که آن رابه زبان پهلوی بهیزک میگویند. بهیزک همان است که در گاه شماری‌ها به نامه کبیسه یاد  میکنند در هر چهار سال با افزودن ساعتها و دقیقها و ثانیه‌های زیادی شش روز میشود و روز ششن را در زبان پهلوی اورداد نام نهاده اند که به چم روز زیادی است

پنج روز پنجه

نام پنج روز پایان سال که بهیزک (پنجه) خوانده میشود بدینسان است

اهنود گاه: نام نخستین بخش از سرودهای اشوزرتشت

اوشتود گاه: نام دومین بخش از سرودهای اشوزرتشت

سپنتمد گاه:نام سومین بخش از سرودهای اشوزرتشت

وهوخشتر گاه: نام چهارمین بخش از سرودهای اشوزرتشت

وهشتواش گاه:نام پنجمین بخش از سرودهای اشوزرتشت

Advertisements

Posted on March 7, 2014, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: