کتیبه بیستون

کتیبه بیستون

11014135

ترجمه ستون اول کتیبه فارسی بیستون

با تفکیک شماره سطر

 1. من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه پارس شاه کشورها پسر ویشتاسپ نوه ارشام یک هخامنشی

 2. داریوش شاه گوید : پدر ویشتاسپ ارشام پدر ارشام آریارمنه پدر آریا رمنه چیش پیش پدر چیش پیش هخامنش است

 3. داریوش شاه گوید : از این روی ما خود را هخامنشی می نامیم ما از دیر باز نژاده بودیم . از دیر باز خاندان ما شاهی بود

 4. داریوش شاه گوید : هشت تن از خاندان ما پیش از این شاه بودند من نهمین شاه هستم.ما نه نفر از قدیم شاه بودیم

 5. داریوش شاه گوید به بخشش اهورامزدا من شاه هستم . اهورامزدا شاهی را به من داد

 6. داریوش شاه گوید این است سرزمینهایی که به بخشش اهورامزدا به من رسیده است و من در این کشورها شاه هستم : پارس ایلام بابل آشور عربستان مصر کشورهای کنار دریا اسپارت یونان ماد ارمنستان کاپادوکیه پارت زرنگ هرات خوارزم باکتریا سغد قندهار سکا سته گوش رخج مکا روی هم بیست و سه کشور

 7. داریوش شاه گوید : به این کشور به بخشش اهورامزدا به من داده شد و آنها به فرمان من هستند و خراج می دهند.آنچه آنها را گفتم چه در شب و چه در روز انجامش دادند

 8. داریوش شاه گوید : در این کشورها هر انکس که وفادار بود او را پاداش دادم و هر آنکس که خیانت کرد او را سخت گوشمال دادم. به یاری اهورامزدا این کشورها قانون مرا پذیرفتند.همانگونه که به انها گفتم همانگونه انجام دادند

 9. داریوش شاه گوید : اهورامزدا این شاهی را به من داد اهورامزدا مرا یاری داد تا این پادشاهی را بدست آورم به بخشایش اهورامزدا من سرور این کشور هستم

 10. داریوش شاه گوید این است آن کارهایی که پس از شاهی به انجام رساندم : پسر کورش کمبوجیه از دودمان ما اینجا شاه بود . این کمبوجیه برادری داشت به نام بردیا که با کمبوجیه از یک مادر و یک پدر بود.آنگاه کمبوجیه این بردیا را کشت.مردم نمی دانستند که بردیا مرده است.سپس کمبوجیه به مصر رفت .پس از آن مردم شورش کردند و در کشور و در پارس و در ماد و دیگر کشورها دروغ فراوان شد

 11. داریوش شاه گوید :آنگاه که یک نفر مغ به نام گئومات در پیشیا اوواده در نزدیکی کوه آراکادریش شورشی بر پا کرد وی در روز 14 ماه ویاخنا شورش کرد . او به مردم به دروغ می گفت من بردیا پسر کورش برادر کمبوجیه هستم .سپس همه مردم شورش کردند و از کمبوجیه به سوی گئومات رفتند هم پارسی هم ماد هم دیگر کشورها . در روز نهم ماه گرماپاد وی پادشاهی را به دست گرفت.پس از آن کمبوجیه به مرگ طبیعی در گذشت

 12. داریوش شاه گوید : این پادشاهی که مغ گئومات از کمبوجیه گرفت از دیر باز به دودمان ما بایسته بود.مغ گئومات پارس و ماد و دیگر کشورها را از کمبوجیه گرفت و جزو سرزمین خود کرد و پادشاه شد

 13. داریوش شاه گوید : هیچکس نه پارسی نه مادی از دودمان ما نبودکه پادشاهی را از دست مغ بگیردمردم خیلی از او می ترسیدند.او کسانی را که بردیا را می شناختند اعدام کردبرای اینکه کسی نداند من بردیا پسر کورش نیستم.هیچکس توان نداشت که علیه مغ گئومات سخنی گویدتا آنکه من رسیدم.آنگاه من به درگاه اهورامزدا نیایش کردم.اهورامزدا مرا یاری داد.در روز ده ماه باگایادیش من با بسیاری از مردم مغ گئومات و همه پیروانش را کشتم.در دژ سیکایااوواتیش در ناحیه نسا در ماد وی را کشتم پادشاهی را از او گرفتم. به یاری اهورامزدا شاه شدم.اهورامزدا پادشاهی را به من داد

 14. داریوش شاه گوید پادشاهی را که از دودمان ما گرفته شده بود مانند کذشته بر پا کردم.نیایشگاهی را که مغ گئومات خراب کرده بود بر پا کردم.من چراگاهها و دام ها و رعیت را با اموالی که مغ گئومات از آنها گرفته بود به مردم باز گرداندم. من مردم رادر جایشان استوار کردم.من مردم پارس و ماد و دیگر کشورها را برقرار ساختم.من آنچه را که به تاراج رفته بود بازگرداندم.من این کار را به یاری اهورامزدا کردم.من توانستم تا دودمان خود را بر جای خود استوار گردانم.من به یاری اهورامزدا توانستم تا نگذارم مغ گئومات خانه مارا تصرف کند

 15. داریوش شاه گوید : این است آنچه که پس از شاهی انجام دادم

 16. داریوش شاه گوید : پس از آنکه من مغ گئومات را کشتم یک نفر به نام آسرینا پسر اوپادرام در ایلام شورش کرد. او به مردم میگفت من پادشاه ایلام هستم.سپس ایلامیها شورش کردند و به سمت آسرینا رفتند.او در ایلام پادشاه شد.یک نفر در بابل به نام نیدینتوبل پسر آینایرا شورش کرد.او مردم را چنین فریب داد : من نبوکد نصر پسر نبونید هستم.سپس همه مردم بابل به سوی او رفتند و بابل نافرمان شد.او پادشاهی را در بابل به دست گرفت

 17. داریوش شاه گوید : سپس من به ایلام فرمان فرستادم. آسرینا دست و پا بسته نزد من آورده شدو من او را کشتم

 18. داریوش شاه گوید : آنگاه من به سوی نیدینتوبل به بابل رهسپار شدم سپاه نیدنیتوبل دجله را در دست داشت و در آنجا بود وکشتی ها هم در آنجا بودند.آنگاه من سپاهیان را سوار آنها کردم و دیگران را سوار شتر ها و برای بقیه اسب فراهم کردم.اهورامزدا مرا یاری داد .به یاری اهورامزدا از دجله گذشتیم.در آنجا سپاه نیدینتوبل را شکست دادیم.نبرد ما در روز 26 ماه آسیادیا روی داد

 19. داریوش شاه گوید : آنگاه من رهسپار بابل شدم هنوز به بابل نرسیده بودم که نیدینتوبل که خود را نبوکدنصر می نامید با سپاه خود به شهر زازان در نزدیکی فرات رسید تا با من نبرد کند.پس ما نبرد کردیم.اهورامزدا مرا یاری داد. به خواست اهورامزدا من سپاه نیدینتوبل را تار و مار کردم.بقبه به اب گریختند و آب آنها را برد.ما در روز دوم ماه آناماک نبرد کردیم

ترجمه ستون دوم کتیبه فارسی بیستون

با تفکیک شماره سطر

 1. داریوش شاه گوید : بعد از این نیدینتوبل با چند سوار گریخت و به بابل وارد شد.آنگاه من به بابل رفتم.به خواست اهورامزدا بابل راگرفتم و نیدینتوبل را دستگیر کردم

 2. داریوش شاه گوید :آنگاه که من در بابل بودم این کشورها نافرمان شدند: پارس ایلام ماد اشور مصر پارت مرو سته گوش وسکاییه

 3. داریوش شاه گوید : یک نفر به نام مارتیا پسر چین چیخ ری از شهر کوگاناکا در پارس و ایلام شورش کرد به مردم میگفت :من ایمانیش پادشاه ایلام هستم

 4. داریوش شاه گوید : آن هنگام من در نزدیکی ایلام بودم .ایلامی ها از من ترسیدند مارتیا که سردسته آنان بود را گرفتند و کشتند

 5. داریوش شاه گوید : یک نفر اهل ماد به نام فراورتیش در ماد برخاست و به مردم گفت : من خشتریته از دودمان هوخشتره هستم.سپس سپاه ماد که در کاخ او بودند بر من نافرمان شدند و به سوی آن فراورتیش رفتند.او در ماد شاه شد.

 6. داریوش شاه گوید : سپاه پارسی و مادی که زیر فرمان من بود کم شمار بود.پس از آن من ارتش فرستادم.فرمانده آن یک نفر پارسی به نام ویدارنا بود.به آنها گفتم بروید و سپاه ماد را که خود را ارتش من نمی دانند در هم شکنید.آنگاه ویدارنا با سربازان رهسپار شدند.آنگاه که به ماد و نزدیکی شهری به نام ماروش رسید نبرد با مادها را آغاز کرد.آن کس که سرکرده مادها بود در آن زمان در آنجا نبود.اهورامزدا مرا یاری داد.به یاری اهورامزدا ارتش من سپاه شورشیان را در هم شکست.این نبرد در روز 27 ماه آناماک آغاز گردید.پس از این سپاه من در ناحیه کامپاندا در ماد در انتظار بودند تا که من به ماد رسیدم

 7. داریوش شاه گوید : یکی از سرداران ارمنی من بنام دادارشی را به ارمنستان فرستادم و او را گفتم برو و سپاه شورشیان را که خود را به نام من نمینامد در هم شکن.پس از این دادارشی رهسپار شد.آنگاه که او به ارمنستان رسید شورشیان گرد آمدند تا با او نبرد کنند.در زوزاخی در ارمنستان صف آرایی کردند.اهورامزدا مرا یاری داد به یاری اهورامزدا ارتش من سپاه شورشیان را تار و مار کرد.در روز هشتم ماه توراوخارا نبرد آغاز شد

 8. داریوش شاه گوید : برای دومین بار شورشیان گرد آمدند تا رهسپار نبرد با دادارشی گردند.آنان در دژ تیگرا در ارمنستان نبرد کردند.اهورامزدا مرا یاری داد . به خواست اهورامزدا ارتش من سپاه شورشیان را تار و مار کرد.این نبرد در روز 18 ماه توراواخارا آغاز شد

 9. داریوش شاه گوید : برای سومین بار شورشیان گرد آمدند تا با دادارشی نبرد کنند.در نزدیکی دژ اویاما در ارمنستان صف آرایی کردند.اهورامزدا مرا یاری کرد .به خواست اهورامزدا ارتش من شورشیان را شکست داد.در روز نهم ماه تایگارچیش نبرد آغاز شد.پس از این دادارشی در ارمنستان منتظر من بود.تا آنکه من به ماد رسیدم

 10. داریوش شاه گوید : سپس من یک نفر پارسی به نام وائومیسا را به ارمنستان فرستادم و به او گفتم برو و سپاه شورشگر را که خود را به نام ارتش من نمینامد در هم شکن.پس از این وائومیسا رهسپار شدآنگاه که اوبه ارمنستان رسید شورشیان گرد آمدند و رفتند تا با وائومیسا نبرد کنند.در ناحیه ایزالا در آشور نبرد را آغاز کردند.اهورامزدا مرا یاری داد به خواست اهورامزدا ارتش من سپاه شورشیان را تار و مار کرد.در روز 15 ماه آناماک نبرد آغاز شد

 11. داریوش شاه گوید : برای بار دوم شورشیان آمدند تا با وائومیسا نبرد کنند.در ناحیه آئوتیارادر ارمنستان نبرد را آغاز کردند.اهورامزدا مرا یاری داد. به خواست اهورامزدا ارتش من سپاه شورشیان را تار و مار کرد.ماه توراواخارا به پایان بود.که آنان نبرد را آغاز کردند.پس از این وائومیسا در انتظارم بود تا آنکه من به ماد رسیدم

 12. داریوش شاه گوید : پس از بابل خارج شدم و به ماد آمدم.آنگاه که به ماد رسیدم فرورتیش که خود را شاه ماد نامیده بود با سپاه خود به شهر کوندوروش در ماد آمتا با من نبرد کند.سپس ما نبرد کردیم.اهورامزدا مرا یاری داد.به خواست اهورامزدا من سپاه فرورتیش را شکست دادم. در روز 25 ماه آدوکانیش ما نبرد کردیم

 13. داریوش شاه گوید : سپس فرورتیش با سواران کمی فرار کرد و به سرزمین ری در ماد رهسپار شد.سپس من به دنبالش سپاه فرستادم.فرورتیش دستگیر شد و او را به نزد من اوردند.من بینی زبان و گوش او را بریدم و یک چشم او را در آوردم.دست و پا بسته بر دروازه های من نگاه داشته شده بود و همه مردم او را می دادند.آنگاه در همدان او را دار زدم و پیروان برجسته او را در درون دژ دار زدم

 14. داریوش شاه گوید : یک نفر به نام چیساتاخما اهل ساگارتی نافرمان شد.او به مردم گفت : من در ساگارتی پادشاه هستم.از دودمان هوخشتره هستم.آنگاه من ارتش پارس و ماد را فرستادم. من یک نفر سردار اهل ماد به نام تهماسپاد را رهبر آنها کردم.به او چنین گفتم.بروید و ارتش شورشی را که خود را به نام من نمینهد در هم شکنید.آنگاه تهماسپاد با ارتش رهسپار شد.و با چیساتاخما نبرد آغاز کرد.اهورامزدا به من یاری داد.به خواست اهورامزدا ارتش من سپاه شورشی را در هم شکست و چیساتاخما را دستگیر کرد و او را نزد من آورد.سپس من بینی و گوش او را بریدم و یک چشم او را در آوردم.او را بر دروازه های من دست و پا بسته نگاه داشته بودند وهمه مردم او را دیدندسپس من اورا در اربل دار زدم

 15. داریوش شاه گوید این است آنچه من در ماد انجام دادم

 16. پارت و گرگان بر من شوریدند و به سوی فرورتیش رفتند.پدرم ویشتاسپ در پارت بود.مردم او را رها کردند و نافرمان شدند.سپس ویشتاسپ با سپاهی وفادار رهسپار شد.در نزدیکی شهر ویشپااوزاتی در پارت با پارتها نبرد کرد.اهورامزدا مرا یاری کرد.به خواست اهورامزدا ویشتاسپ قشون شورشی را در هم شکست.در روز 22 ماه ویاهنا انها نبرد کردند

ترجمه ستون سوم کتیبه فارسی بیستون

با تفکیک شماره سطر

 1. داریوش شاه گوید : سپس من ارتش ایران را از ری به سوی ویشتاسپ فرستادم.چون این ارتش نزد ویشتاسپ آمد ویشتاسپ این ارتش را در اختیار گرفتو در شهری به نام پانی گرابان در پارت با شورشیان نبرد کرد.به خواست اهورامزدا ویشتاسپ سپاه شورشیان را در هم شکست. این نبرد در روز اول ماه گرماپاد آغاز شد.

 2. داریوش شاه گوید : سپس کشور از ان من شد.این است آن کاری که من در پارت انجام دادم

 3. داریوش شاه گوید : سرزمین مرو دست به شورش زد.مردی به نام فرادا را به سرداری برگزیدند.سپس من به یک نفر پارسی به نام دادارشی شهربان بلخ پیغام فرستادم و گفتم برو وسپاهی را که خود را به نام من نمینامند در هم شکن.آنگاه دادارشی با سپاهیان رهسپار شد.و با مروی ها نبرد کرد.اهورامزدا مرا یاری داد.به خواست اهورامزدا ارتش من شورشیان را در هم شکست.این نبرد در روز 23 آسیادیا آغاز شد

 4. داریوش شاه گوید : سپس کشور از آن من شد.این است آنچه من در بلخ انجام دادم

 5. داریوش شاه گوید : مردی به نام وهیزاداتا در شهر تاروا در سرزمین یااوتیا در پارس می زیست.او دومین کسی بود که در پارس آشوب کرد و به مردم گفت من بردیا پسر کورش هستم.سپس سپاه پارسی که در کاخ او بودندو از یادایا آمده بودند شورش کردندو به وهیزاداتا پیوستند.می در پارس شاه شد.

 6. داریوش شاه گوید آنگاه من ارتش مادی و پارسی که در نزد من بودند را گسیل کردم .مردی پارسی به نام آرتاواردیا که از سرداران من بود به فرماندهی آنها برگزیدم.بقیه ارتش به همراهی من به ماد رفتیم.سپس آرتاواردیابا سربازان خود به پارس در آمد.آنگاه که او به پارس رسید وهیرداتا که خود را بردیا می نامید با سپاه خود به سوی شهر رخا در پارس رفت تا آنکه با آرتاواردیا نبرد کند.سپس نبرد آغاز شد.اهورامزدا مرا یاری کرد. به خواست اهورامزدا ارتش من سپاه وهیزداتا را در هم شکست.در روز 12 ماه توراواخارا نبرد آغاز شد

 7. داریوش شاه گوید : سپس وهیز داتا با سواران کمی گریخت و وارد پیشیااوواده شد.از آنجا سپاهی را آماده ساخت و دگر بار رهسپار شد تا با آرتاواردیا نبرد کند. در کنار کوه پرگا به نبرد پرداختند.اهورامزدا مرا یاری کرد.به خواست اهورامزدا ارتش من سپاه وهیزداتا را در هم شکست.در روز پنجم گرماپاد این نبرد آغاز شد.وی وهیزداتا و کسانی که از پیروان برجسته او بودند را دستگیر کرد

 8. داریوش شاه گوید : سپس من وهیزداتا و پیروان برجسته او را در شهر اووادایچایا در پارس به دار آویختم

 9. داریوش شاه گوید : این است آنچه من در پارس انجام دادم

 10. داریوش شاه گوید : وهیزداتا که خود را بردیا می نامد بر علیه شهربان من در آراخوزی بنام ویوانای سپاه فرستاد.او یکنفر را فرمانده سپاه کرد و به آنها گفت : بروید و سربازانی را که خود را ارتش داریوش مینامند در هم شکنید.پس از این سپاه وهیزداتا رهسپار شدند تا با ویوانای نبرد کنند.در کنار دژ کاپیشاکانیش نبرد کردند.اهورامزدا مرا یاری داد.به خواست اهورامزدا سپاه من ارتش شورشگران را در هم شکست.در روز 13 ماه آناماک این نبرد آغاز شد

 11. داریوش شاه گوید : شورشیان دوباره گرد آمدندو رفتند تا با ویوانای نبرد کنند.در ناحیه گاندوتاوا نبرد کردند.اهورامزدا مرا یاری کرد.به خواست اهورامزدا ارتش من سپاه شورشیان را در هم شکست. در روز 7 ماه ویاخنا نبرد آغاز شد

 12. داریوش شاه گوید : آنگاه کسی که فرمانده سپاهی بود که از سوی وهیزداتا علیه ویوانای گسیل شده بود با شمار کمی سوار فرار کرد.او وارد دژ آرشادا در آراخوزی شد.سپس ویوانای با سربازانش دنبال او رفت و او را با کسانش که از پیروان برجسته او بودند دستگیر نمود و آنها را کشت

 13. داریوش شاه گوید پس از این کشور از ان من شد.این است آنچه در اراخوزی به دست من انجام شد

 14. داریوش شاه گوید : تا هنگامی که من در پارس و ماد بودم بابلی ها برای بار دوم شورش کردند.مردی به نام آراخای ارمنی پسر خالدیتا در بابل شورش کرد.در ناحیه دوبال.او مردم را چنین فریب داد : من نبوکدنصر پسر نبونید هستم.آنگاه بابلیان بر من شورش کردندو به سوی آراخای رفتند.او بابل را گرفت و در بابل شاه شد.

 15. داریوش شاه گوید : من ارتش به بابل فرستادم.مردی پارسی را از میان سردارانم به نام ویندافارا را به فرماندهی آنها بر گزیدم.وبه آنان چنین گفتم: بروید و سپاه بابل را که خود را به نام من نمینامد در هم شکنید.پس ویندافارنا با ارتش به بابل رفت.اهورامزدا مرا یاری داد . به خواست اهورامزدا ویندافارنا بابلی ها را شکست داد و دست و پا بسته آنان را آورد.در روز 22 ماه وارکازانا آراخای که خود را نبوکدنصر می نامید و کسانی که پیروان شایسته او بودند دستگیر شدند.من فرمان دادم آراخای و پیروان برجسته اش را در بابل به دار آویختند

ترجمه ستون چهارم کتیبه فارسی بیستون

با تفکیک شماره سطر

 1. داریوش شاه گوید : این است آنچه من در بابل انجام دادم

 2. داریوش شاه گوید : این است آنچه که من در زمان یکسال پس از پادشاهی انجام دادم. به خواست اهورامزدا من آنها را تار و مار کردم و 9 شاه را اسیر کردم
  یکی از آنها مغ گئومات چنین می فریفت : من بردیا پسر کورش هستم.او پارس را شورانید
  یکی آسرینا اهل ایلام .او فریب می داد و می گفت :من پادشاه ایلام هستم.او ایلام را شورانید
  یکی نیدینتوبل اهل بابل را. فریب میداد و می گفت :من نبوکد نصر پسر نبونید هستم او بابل را شورانید
  دیگری مارتیای پارسی را. فریب می داد و می گفت:من ایمانش پادشاه ایلام هستم. او ایلام را شوراند
  یکی فراورتیش اهل ماد او فریب می داد و می گفت من خشتریته از دودمان هوخشتره هستم او ماد را شوراند
  یکی چیساتاخما اهل ساگارتی او فریب می داد و می گفت : من در ساگارتی پادشاه هستم و از دودمان هوخشتره هستم.او ساگارتی را به آشوب کشید
  یکی فرادا اهل مرو او فریب می داد و می گفت : من پادشاه در مرو هستم.او مرو را شوراند
  یکی وهیزداتای پارسی او فریب می داد و می گفت : من بردیا پسر کورش هستم. او پارس را نافرمان کرد
  یکی آراخای ارمنی او فریب می داد و می گفت :من نبوکدنصر پسر نبونید هستم.او بابل را به آشوب کشاند

 3. داریوش شاه گوید : این نه پادشاه را در نبرد ها به اسارت گرفتم

 4. داریوش شاه گوید : دروغ سبب شد تا آن کشورها شورش کنند. شورشگران مردم را فریب می دادند.آنگاه اهورامزدا آنان را به من سپرد.من با آنان آنطور که خواستم برخورد کردم

 5. داریوش شاه گوید : تو که پس از این شاه خواهی شد از دروغ بپرهیز.کسی که دروغ می گوید را به سختی مجازات کن.اگر که فکر می کنی کشور من باید بی گزند باشد

 6. داریوش شاه گوید : آنچه را که به یاری اهورامزدا انجام دادم در زمان یک سال انجام دادم.تو که از این پس این نبشته را خواهی خواند به کارهایی که من انجام دادم باور داشته باش وآنرا دروغ نپندار

 7. داریوش شاه گوید : من اهورانزدا را گواه می گیرم که آنچه در یک سال و در همان سال انجام دادم راست است و نه دروغ

 8. داریوش شاه گوید : به خواست اهورامزدا به دست من کارهای زیاد دیگری نیز کرده شد که در این نبشته نوشته نشد.مبادا آنکه از این پس کسی این نوشته را بخواند و آنچه بدست من انجام شد در دیده او بسیار آید و این او را باور نیاید و دروغ پندارد

 9. داریوش شاه گوید : همه کسانی که پیش از این شاه بودند در همه دوره زندگانی خود کارهایی را که من در یک سال انجام دادم انجام ندادند

 10. داریوش شاه گوید : به کارهایی که به دست من انجام شده باور کن واز مردم پنهان نکن.اگر این منشور را از مردم پنهان نداری و به مردم بگویی اهورامزدا یار تو باشد و دودمان تو زیاد و زندگانیت دراز باشد

 11. داریوش شاه گوید : اگر این منشور را پنهان داری و به مردم نگویی اهورامزدا تو را یار نباشد و تو را دودمان نماند

 12. داریوش شاه گوید : آنچه که به خواست اهورامزدا انجام دادم در یک سال و همان سال انجام دادم.اهورامزدا و دیگر ایزدان به من یاری کردند

 13. داریوش شاه گوید : اهورامزدا و دیگر ایزدانی که هستند به این سبب مرا یاری دادندکه من خائن و شرور و دروغگو نبودم.نه من نه دودمان من.من به عدالت رفتار کردم.من نه به توانا و نه به ناتوان زور نورزیدم.مردی که با دودمان من همراهی کرد او را نیک نواختم و آنکه زیان رسانید او را سخت کیفر دادم

 14. داریوش شاه گوید : تو که از این پس شاه خواهی شد کسی را که دروغگو و شرور است را دوست نباش و اورا به سختی مجازات کن

 15. داریوش شاه گوید : تو که پس از این این نوشته و این نگاره ها را می بینی مبادا آنها را تباه سازی .تا میتوانی آنها را نگه دار

 16. داریوش شاه گوید : اگر این نوشته ها و این نگاره ها را ببینی و تباهشان نسازی و تا هنگامی که تو را توانی هست نگاهشان داری اهورامزدا تو را دوست باشد و دودمان تو بسیار و زندگانیت دراز باد و آنچه کنی آنرا اهورامزدا برای تو نیک کند

 17. داریوش شاه گوید : اگر تو این نبشته یا این نگاره را ببینی و تباهشان سازی و تا تورا توان است نگاهشان نداری اهورامزدا تورا یار نباشد و تو را دودمان نماند و هر آنچه کنی اهورامزدا آنرا نیک نگرداند

 18. داریوش شاه گوید : اینها مردانی هستندکه هنگام سرکوبی گئومات هواداران و پیروان من بودند ویندافارنا پسر ویاسپارا پارسی واتانا پسر توخراپارسی و گبری پسر ماردونیا پارسی و ویدارنا پسر باگابیگنا پارسی وباگابوخشا پسر داتوواخی پارسی و آردومانیش پسر واخائوکی پارسی

 19. داریوش شاه گوید : تو که پس از این شاه خواهی شد دودمان این مردمان را به نیکی نگه دار

 20. داریوش شاه گوید : به خواست اهورامزدا این نبشته را من به زبان اریایی نوشتم و علاوه بر این روی لوحهایی از گل و چرم هم نوشته شد.من نگاره خودم را هم آمادا ساختم به علاوه من نسب نامه خودم را هم تهیه کردم.این نوشته را برای من خوانده اند.این نوشته به مهر من گواهی شد.آنگاه من این نوشته را به همه جا و به همه کشورها فرستادم. مردم آنرا پذیرا شدند

ترجمه ستون پنجم کتیبه فارسی بیستون

با تفکیک شماره سطر

 1. داریوش شاه گوید : این است آنچه من در سال دوم و سوم پادشاهی انجام دادم : کشور ایلام نافرمان شد یک نفر اهل ایلام به نام آتامائیتا را به سرداری خود بر گزیدند. سپس من سپاه فرستادم.مردی پارسی به نام گبری از سرداران خود را به فرماندهی آنان برگزیدم .آنگاه گبری با سربازانش به ایلام رفت .او با ایلامی ها نبرد کرد.آنگاه گبری ایلامی ها را در هم شکست و سردار آنان را دستگیر کرد و من او را کشتم.پس از این کشور از ان من شد

 2. داریوش شاه گوید این ایلامی ها بی ایمان بودند و به اهورامزدا احترام نمی گذاشتند. من به اهورامزدا احترام گذاشتم و به خواست اهورامزدا با آنان انطور رفتار کردم که خواست من بود

 3. داریوش شاه گوید : کسی که اهورامزدا را ستایش و اخترام کند در دوران زندگانی و پس از آن شاد و خشنود خواهد بود

 4. داریوش شاه گوید : آنگاه من با ارتش به سوی سرزمین سکاها رهسپار شدم. سپس سکاهایی که کلاه نوک تیز بر سر دارند با من وارد نبرد شدند.آنگاه که به نزدیک آب رسیدم با تمام ارتش به آنسوی آب رفتم.آنگاه من بخشی از سکاییان را تار و مار کردم و بخشی را اسیر نمودم …..سردار آنان به نام سکونخا را گرفتند و نزد من آوردند.آنگاه من سردار دیگری برای آنان برگزیدم آن کسی را که من به او علاقه داشتم.آنگاه کشور از آن من شد

 5. داریوش شاه گوید : این سکایی ها بی ایمان بودند و اهورامزدا را ستایش نمیکردند.من اهورامزدا را ستایش کردم.به خواست اهورامزدا من با آنها به میل خود رفتار کردم

——————————————-

آوانوشت ستون اول

ستون اول خط 1 تا 8

 1. \ adam \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ vazraka \ xšâyatha \ xšâyathiy
 2. ânâm \ xšâyathiya \ Pârsaiy \ xšâyathiya \ dahyûnâm \ Višt
 3. âspahyâ \ puça \ Aršâmahyâ napâ \ Haxâmanišiya \ thâtiy \
 4. Dârayavauš \ xšâyathiya \ manâ \ pitâ \ Vištâspa \ Vištâspahyâ \ pitâ \ Arš
 5. âma \ Aršâmahyâ \ pitâ \ Ariyâramna \ Ariyâramnahyâ \ pitâ\ Cišpiš \ Cišp
 6. âiš \ pitâ \ Haxâmaniš \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâthiya \ avahyarâ
 7. diy \ vayam \ Haxâmanišiyâ \ thahyâmahy \ hacâ \ paruviyata \ âmâtâ \ ama
 8. hy hacâ \ paruviyata \hyâ \amâxam \ taumâ \ xšâyathiyâ \ âha \ th

ستون اول خط 9 تا 17

 1. âtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ VIII \ manâ \ taumâyâ \ tyaiy \ paruvam
 2. xšâyathiyâ \ âha \ adam navama \ IX \ duvitâparanam \ vavam \ xšâyathi
 3. yâ \ amahy \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ vašnâ \ Auramazd
 4. âha \ adam \ xšâyathiya \ amiy \ Auzamazdâ \ xšaçam \ manâ \ frâbara \ th
 5. âtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ imâ \ dahyâva \ tyâ \ manâ \ patiyâiša \  vašn
 6. â \ Auramazdâha \ adamšâm \ xšâyathiya \ âham \ Pârsa \ Ûvja \ Bâbiruš \  A
 7. hurâ \ Arabâya \ Mudrâya \ tyaiy \ drayahyâ \ Sparda \ Yauna \ Mâda \ Armina \ Kat
 8. patuka \ Parthava \ Zraka \ Haraiva \ Uvârazmîy \ Bâxtriš \ Suguda \ Gadâra \  Sa
 9. ka \ Thataguš \ Harauvatiš \ Maka \ fraharavam \ dahyâva \ XXIII \ thâtiy \  Dâra

ستون اول خط 18 تا 26

 1. yavauš \ xšâyathiya \ imâ \ dahyâva \ tyâ \ manâ \ patiyâita \ vašnâ \ Au
 2. ramazdâha \ manâ \ badakâ \ âhatâ \ manâ \ bâjim \ abaratâ \ tyašâm \ hacâma
 3. \ athahya \ xšapava \ raucapativâ \ ava \ akunavayatâ \ thâtiy \ Dârayava
 4. uš \ xšâyathiya \ atar \ imâ \ dahyâva \ martiya \ hya \ âgariya \ âha \ avam \ u
 5. bartam \ abaram \ hya \ arika \ âha \ avam \ ufrastam \ aparsam \ vašnâ \ Auramazdâ
 6. ha \ imâ \ dahyâva \ tyanâ \ manâ \ dâtâ \ apariyâya \ yathâšâm \ hacâma \  athah
 7. ya \ avathâ \ akunavayatâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ Auramazdâ
 8. maiy \ ima xšaçam \ frâbara \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ yâtâ \ ima \  xšaçam \
 9. hamadârayaiy \ vašnâ \ Auramazdâha \ ima \ xšaçam \ dârayâmiy \ thâ

ستون اول خط 27 تا35

 1. tiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ ima \ tya \ manâ \ kartam \ pasâva \ yathâ \ xš
 2. âyathiya \ abavam \ Kabûjiya \ nâma \ Kûrauš \ puça \ amâxam \ taumây
 3. â \ hauvam \ idâ \ xšâyathiya \ âha \ avahyâ \ Kabûjiyahyâ \ brâ
 4. tâ \ Bardiya \ nâma \ âha \ hamâtâ \ hamapitâ \ Kabûjiyahyâ \ pasâva \ Ka
 5. bûjiya \ avam \ Bardiyam \ avâja \ yathâ \ Kabûjiya \ Bardiyam \ avâja \ kârahy
 6. â \ naiy \ azdâ \ abava \ tya \ Bardiya \ avajata \ pasâva \ Kabûjiya \ Mudrâyam
 7. \ ašiyava \ yathâ \ Kabûjiya \ Mudrâyam \ ašiyava \ pasâva \ kâra \ arika \ abava
 8. \ pasâva \ drauga \ dahyauvâ \ vasiy \ abava \ utâ \ Pârsaiy \ utâ \ Mâdaiy \ ut
 9. â \ aniyâuvâ \ dahyušuvâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ pa

ستون اول خط 36 تا 43

 1. sâva \ I martiya \ maguš \ âha \ Gaumâta \ nâma \ hauv \ udapatatâ \ hacâ \ Paiši
 2. yâuvâdâyâ \ Arakadriš \ nâma \ kaufa \ hacâ \ avadaša \ Viyaxnahya \ mâh
 3. yâ \ XIV \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ yadiy \ udapatatâ \ hauv \ kârahyâ \ avathâ
 4. \ adurujiya \ adam \ Bardiya \ amiy \ hya \ Kûrauš \ puça \ Kabûjiyahyâ \ br
 5. âtâ \ pasâva \ kâra \ haruva \ hamiçiya \ abava \ hacâ \ Kabûjiyâ \ abiy \ avam \
 6. ašiyava \ utâ \ Pârsa \ utâ \ Mâda \ utâ \ aniyâ \ dahyâva \ xšaçam \ hauv
 7. \ agarbâyatâ \ Garmapadahya \ mâhyâ \ IX \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâ \ xša
 8. çam \ agarbâyatâ \ pasâva \ Kabûjiya \ uvâmaršiyuš \ amariyatâ \ thâtiy

ستون اول خط 44 تا 52

 1. \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ aita \ xšaçam \ tya \ Gaumâta \ hya \ maguš \ adîn
 2. â \ Kabûjiyam \ aita \ xšaçam \ hacâ \ paruviyata \ amâxam \ taumâyâ \ â
 3. ha \ pasâva \ Gaumâta \ hya \ adînâ \ Kabûjiyam \ utâ \ Pârsam \ utâ
 4. \ Mâdam \ utâ \ aniyâ \ dahyâva \ hauv \ âyasatâ \ uvâpašiyam \ akutâ \ hau
 5. v \ xšâyathiya \ abava \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ naiy \ âha \ martiya \
 6. naiy \ Pârsa \ naiy \ Mâda \ naiy \ amâxam \ taumâyâ \ kašciy \ hya \ avam \ Gau
 7. mâtam \ tyam \ magum \ xšaçam \ dîtam \ caxriyâ \ kârašim \ hacâ \ daršam \ a
 8. tarsa \ kâram \ vasiy \ avâjaniyâ \ hya \ paranam \ Bardiyam \ adânâ \ avahyar
 9. âdiy \ kâram \ avâjaniyâ \ mâtyamâm \ xšnâsâtiy \ tya \ adam \ naiy \ Bard

ستون اول خط 53 تا 61

 1. iya \ amiy \ hya \ Kûrauš \ puça \ kašciy \ naiy \ adaršnauš \ cišciy \  thastana
 2. iy \ pariy \ Gaumâtam \ tyam \ magum \ yâtâ \ adam \ arasam \ pasâva \ adam \ Aura
 3. maz[d]âm \ patiyâvahyaiy \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ Bâgayâdaiš \
 4. mâhyâ \ X \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâ \adam \ hadâ \ kamnaibiš \ martiyaibi
 5. š \ avam \ Gaumâtam \ tyam \ magum avâjanam \ utâ \ tyaišaiy \ fratamâ \ mar
 6. tiyâ \ anušiyâ \ âhatâ \ Sikayauvatiš \ nâmâ \ didâ \ Nisâya \ nâ
 7. mâ \ dahyâuš \ Mâdaiy \ avadašim \ avâjanam \ xšaçamšim \ adam \  adînam \ va
 8. šnâ \ Auramazdâha \ adam \ xšâyathiya \ abavam \ Auramazdâ \ xšaçam \ manâ \ fr
 9. âbara \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ xšaçam \ tya \ hacâ \ amâxam ta

ستون اول خط 62 تا 71

 1. umâyâ \ parâbartam \ âha \ ava \ adam \ patipadam \ akunavam \ adamšim \ gâtha
 2. vâ \ avâstâyam \ yathâ \ paruvamciy \ avayjâ \ adam \ akuravam \ âyadan
 3. â \ tyâ \ Gaumâta \ hya \ maguš \ viyaka \ adam \ niyaçârayam \ kârahyâ \ abi
 4. cariš \ gaithâmcâ \ mâniyamcâ \ vithbišcâ \ tyâdiš \ Gaumâta \ hya \
 5. maguš \ adînâ \ adam \ kâram \ gâthavâ \ avâstâyam \ Pârsamcâ \ Mâdamc
 6. â \ utâ \ aniyâ \ dahyâva \ yathâ \ paruvamciy \ avathâ \ adam \ tya \ parâbarta
 7. m \ patiyabaram \ vašnâ \ Auramazdâha \ ima \ adam \ akunavam \ adam \ hamataxšaiy \
 8. yâtâ \ vitham \ tyâm \ amâxam \ gâthavâ \ avâstâyam \ yathâ \ paruvamciy \
 9. avathâ \ adam \ hamataxšaiy \ vašnâ \ Auramazdâha \ yathâ \ Gaumâta \ hya \ magu
 10. š \ vitham \ tyâm \ amâxam \ naiy \ parâbara \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyath

ستون اول خط 72 تا 81

 1. iya \ ima \ tya \ adam \ akunavam \ pasâva \ yathâ \ xšâyathiya \ abavam \ thâtiy
 2. \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ yathâ \ adam \ Gaumâtam \ tyam \ magum \ avâjanam \ pa
 3. sâva \ I martiya \ Âçina \ nâma \ Upadarmahyâ \ puça \ hauv \ udapatatâ \ Ûvjai
 4. y \ kârahyâ \ avathâ \ athaha \ adam \ Ûvjaiy \ xšâyathiya \ amiy \ pasâva \ Ûv
 5. jiyâ \ hamiçiyâ \ abava \ abiy \ avam \ Âçinam \ ašiyava \ hauv \ xšâyathiya
 6. abava \ Ûvjaiy \ utâ \ I martiya \ Bâbiruviya \ Naditabaira \ nâma \ Ainairahy
 7. â \ puça \ hauv \ udapatati \ Bibirauv \ kiram avafi \ adurujiya \ adam \ Nab
 8. ukudracara \ amiy \ hya \ Nabunaitahyâ \ puça \ pasâva \ kâra \ hya \ Bâbiruviya
 9. \ haruva \ abiy \ avam \ Naditabairam \ ašiyava \ Bâbiruš \ hamiçiya \ abava \ x
 10. šaçam \ tya \ Bâbirauv \ hauv \ agarbâyatâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâya

ستون اول خط 82 تا 90

 1. thiya \ pasâva \ adam \ frâišayam \ Ûvjam \ hauv \ Âçina \ basta \ anayatâ \ abiy \ mâ
 2. m \ adamšim \ avâjanam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ pasâva \ adam \ Bâ
 3. birum \ ašiyavam \ abiy \ avam \ Naditabairam \ hya \ Nabukudracara \ agaubatâ
 4. \ kara \ hya \ Naditabairahyâ \ Tigrâm \ adâraya \ avadâ \ aištatâ \ utâ
 5. abiš \ nâviyâ \ âha \ pasâva \ adam \ kâram \ maškâuvâ \ avâkanam \ aniyam \ uša
 6. bârim \ akunavam \ aniyahyâ \ asam \ frânayam \ Auramazdâmaiy \ upastâm
 7. \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ Tigrâm \ viyatarayâmâ \ avadâ \ avam \ kâram \
 8. tyam \ Naditabairahyâ \ adam \ ajanam \ vasiy \ Âçiyâdiyahya \ mâhyâ \ XXVI \ rau
 9. cabiš \ thakatâ \ âha \ avathâ \ hamaranam \ akumâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ x

ستون اول خط 91 تا 96

 1. šâyathiya \ pasâva \ adam \ Bâbirum \ ašiyavam \ athiy \ Bâbirum \ yathâ \ naiy \ up
 2. âyam \ Zâzâna \ nâma \ vardanam \ anuv \ Ufrâtuvâ \ avadâ \ hauv \ Nadita
 3. baira \ hya \ Nabukudracara \ agaubatâ \ âiš \ hadâ \ kârâ \ patiš \ mâm \ hamaranam \
 4. cartanaiy \ pasâva hainaranam akumâ \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Aurama
 5. zdâha \ kâram \ tyam \ Naditabairahyâ \ adam \ ajanam \ vasiy \ aniya \ âpiyâ \ âhyatâ \ â
 6. pidhim \ parâbara \ Anâmakahya \ mâhyâ \ II\ raucibiš \ thakatâ \ âha \ avathâ \ hamaranam akumâ

آوانوشت ستون دوم

ستون دوم سطر 1 تا 8

 1. \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ pasâva \ Naditabaira \ ha
 2. dâ \ kamnaibiš \ asabâraibiš \ amutha \ Bâbirum \ ašiya
 3. va \ pasâva \ adam \ Bâbirum \ ašiyavam \ vašnâ \ Auramazdâha \ utâ Bâ
 4. birum \ agarbâyam \ utâ \ avam \ Naditabairam \ agarbâyam \ pasâva \ ava
 5. m \ Naditabairam \ adam \ Bâbirauv \ avâjanam \ thâtiy \ Dârayavauš \ x
 6. šâyathiya \ yâtâ \ adam \ Babirauv \ âham \ imâ \ dahyâva \ tyâ \ hacâma \ ha
 7. miçiyâ \ abava \ Pârsa \ Ûvja \ Mâda \ Athurâ \ Mudrâya \ Parthava \ Marguš \ Tha
 8. taguš \ Saka \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ I martiya \ Martiya \ nâ

ستون دوم سطر 9 تا 17

 1. ma \ Cicixrâiš \ puça \ Kuganakâ \ nâma \ vardanam \ Pârsaiy \ avadâ \ adâraya \
 2. hauv \ udapatatâ \ Ûvjaiy \ kârahyâ \ avathâ \ athaha \ adam \ Imaniš \ amiy \ Û
 3. vjaiy \ xšâyathiya \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ adakaiy \ adam \ ašna
 4. iy \ âham \ abiy \ Ûvjam \ pasâva \ hacâma \ atarsa \ Ûvjiyâ \ avam \ Marti
 5. yam \ agarbâya \ hyašâm \ mathišta \ âha \ utâšim \ avâjana \ thâtiy \ D
 6. ârayavauš \ xšayathiya \ I martiya \ Fravartiš \ nâma \ Mâda \ hauv \  udapatat
 7. â \ Mâdaiy \ kârahyâ \ avathâ \ athaha \ adam \ Xšathrita \ amiy \ Uvaxštrah
 8. yâ \ taumâyâ \ pasâva \ kâra \ Mâda \ hya \ uithâpatiy \ hauv \ hacâma \ hamiçiya \ a
 9. bava \ abiy \ avam \ Fravartim \ ašiyava \ hauv \ xšâyathiya \ abava \ Mâdaiy \

ستون دوم سطر 18 تا 28

 1. thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ kâra \ Pârsa \ utâ \ Mâda \ hya \ upâ \ mâm \ â
 2. ha \ hauv \ kamnam \ âha \ pasâva \ adam \ kâram \ frâišayam \ Vidarna \ nâma \ Pârsa \ man
 3. â \ badaka \ avamšâm \ mathištam \ akunavam \ avathâšâm \ athaham \ paraitâ \ avam \ k
 4. âram \ tyam \ Mâdam \ jatâ \ hya \ manâ \ naiy \ gaubataiy \ pasâva \ hauv \ Vidarna \ ha
 5. dâ \ kârâ \ ašiyava \ yathâ \ Mâdam \ parârasa \ Mâruš \ nâma \ vardanam \ Mâ
 6. daiy \ avadâ \ hamaranam \ akunauš \ hadâ \ Mâdaibiš \ hya \ Mâdaišuva
 7. \ mathišta \ âha \ hauv \ adakaiy \ naiy \ avadâ \ âha \ Auramazdâmaiy \ u
 8. pastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram \ t
 9. yam \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \ Anâmakahya \ mâhyâ \ XXVII \ raucabiš \ thakat
 10. â \ âha \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam \ pasâva \ hauv \ kâra \ hya \ manâ \ Kapada \ nâm
 11. â \ dahyâuš \ Mâdaiy \ avadâ \ mâm \ amânaiya \ yâtâ \ adam \ arasam \ Mâda

ستون دوم سطر 29 تا 37

 1. m \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ Dâdaršiš \ nâma \ Arminiya \ man
 2. â \ badaka \ avam \ adam \ frâišayam \ Arminam \ avathâšaiy \ athaham \ paraidiy \ kâ
 3. ra \ hya \ hamiçiva \ manâ \ naiy \ gaubataiy \ avam \ jadiy \ pasâva \ Dâdarši
 4. š \ ašiyava \ yathâ \ Arminam \ parârasa \ pasâva \ hamiçiyâ \ hagmati \ parai
 5. tâ \ patiš \ Dâdaršim \ hamaranam \ cartanaiy \ Zûzahya \ nâma \ âvahanam \ A
 6. rminiyaiy \ avadâ \ hamaranam \ akunava \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ a
 7. bara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram \ tyam \ hamiçiyam \
 8. aja \ vasiy \ Thûravâharahya \ mâhyâ \ VIII \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ avath
 9. âšâm \ hamaranam \ kartam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ patiy \ duv

ستون دوم سطر 38 تا 45

 1. itîyam \ hamiçiyâ \ hagmatâ \ paraitâ \ patiš \ Dâdaršim \ hamaranam \ carta
 2. naiy \ Tigra \ nâmâ \ didâ \ Arminiyaiy \ avadâ \ hamaranam \ akunava \ A
 3. uramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ a
 4. vam \ kâram \ tyam \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \ Thûravâharahya \ mâhyâ \ XVIII
 5. \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam \ thâtiy \ Dâraya
 6. vauš \ xšâyathiya \ patiy \ çitîyam \ hamiçiyâ \ hagmatâ \ paraitâ \ pat
 7. iš \ Dâdaršim \ hamaranam \ cartanaiy \ Uyamâ \ nâmâ \ didâ \ Arminiyaiy \ a
 8. vadâ \ hamaranam \ akunava \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \  Aurama

ستون دوم سطر 46 تا 54

 1. zdâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram \ tyam \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \ Thâigarca
 2. iš \ mâhyâ \ IX \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam \ pasâva
 3. \ Dâdaršiš \ citâ \ mâm \ amânaya \ Arminiyaiy \ yâtâ \ adam \ arasam \ Mâ
 4. dam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ pasâva \ Vaumisa \ nâma \ Pârsa \ manâ \ ba
 5. daka \ avam \ adam \ frâišayam \ Arminam \ avathâšaiy \ athaham \ paraidiy \ kâra \
 6. hya \ hamiçiya \ manâ \ naiy \ gaubataiy \ avam \ jadiy \ pasâva \ Vaumisa \ a
 7. šiyava \ yathâ \ Arminam \ parârasa \ pasâva \ hamiçiyâ \ hagmatâ \ paraitâ \ pa
 8. tiš \ Vaumisam hamaranam \ cartanaiy \ Izalâ \ nâmâ \ dahyâuš \ Athurây
 9. â \ avadâ \ hamaranam \ akunava \ Auramazdâmaiy \ upastâm abara \ vašnâ \ Au

ستون دوم سطر 55 تا 63

 1. ramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram \ tyam \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \
 2. Anâmakahya \ mâhyâ \ XV \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâšâm \  hamaranam \
 3. kartam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ patiy \ duvitîyam \ ham
 4. içiyâ \ hagmatâ \ paraitâ \ patiš \ Vaumisam \ hamaranam \ cartanaiy \ Au
 5. tiyâra \ nâmâ \ dahyâuš \ Arminiyaiy \ avadâ \ hamaranam \ akunava \
 6. Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ ma
 7. nâ \ avam \ kâram \ tyam \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \ Thûravâharahya \ mâh
 8. yâ \ jiyamnam \ patiy \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam \ pasâva \ Vaumisa
 9. \ citâ \ mâm \ amânaya \ Arminiyâiy \ yâtâ \ adam \ arasam \ Mâdam

ستون دوم سطر 64 تا 70

 1. \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ pasâva \ adam \ nijâyam \ hacâ \
 2. Bâbirauš \ ašiyavam \ Mâdam \ yathâ \ Mâdam \ parârasam \ Kuduruš \ nâma \
 3. vardanam \ Mâdaiy \ avadâ \ hauv \ Fravartiš \ hya \ Mâdaiy \ xšâyathiya \ a
 4. gaubatâ \ âiš \ hadâ \ kârâ \ patiš \ mâm \ hamaranam \ cartanaiy \ pasâva \ hamarana
 5. m \ akumâ \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâram
 6. \ tyam \ Fravartaiš \ adam \ ajanam \ vasiy \ Adukanaišahya \ mâhyâ \ XXV \ ra
 7. ucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâ \ hamaranam \ akumâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ x

ستون دوم سطر 71 تا 78

 1. šâyathiya \ pasâva \ hauv \ Fravartiš \ hadâ \ kamnaibiš \ asabâraibiš \ amutha \ Ra
 2. gâ \ nâmâ \ dahyâuš \ Mâdaiy \ avaparâ \ ašiyava \ pasâva \ adam \ kâram \ f
 3. râišayam \ nipadiy \ Fravartiš \ âgarbîta \ anayatâ \ abiy \ mâm \ ada
 4. mšaiy \ utâ \ nâham \ utâ \ gaušâ \ utâ \ hazânam \ frâjanam \ utâša
 5. iy \ I cašam \ avajam \ duvarayâmaiy \ basta \ adâriya \ haruvašim \ k
 6. âra \ avaina \ pasâvašim \ Hagmatânaiy \ uzmayâpatiy \ akunavam
 7. \ utâ \ martiyâ \ tyaišaiy \ fratamâ \ anušiyâ \ âhatâ \ avaiy \ Ha
 8. gmatânaiy \ atar \ didâm \ frâhajam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xš

ستون دوم سطر 79 تا 88

 1. âyathiya \ I martiya \ Ciçataxma \ nâma \ Asagartiya \ hauvmaiy \ hamiçiya \
 2. abava \ kârahyâ \ avathâ \ athaha \ adam \ xšâyathiya \ amiy \ Asagarta
 3. iy \ Uvaxštrahyâ \ taumâyâ \ pasâva \ adam \ kâram \ Pârsam \ ut
 4. â \ Mâdam \ frâišayam \ Taxmaspâda \ nâma \ Mâda \ manâ \ badaka \ avam
 5. šâm \ mathištam \ akunavam \ avathâšâm \ athaham \ paraitâ \ k
 6. ram \ hamiçiyam \ hya \ manâ \ naiy \ gaubâtaiy \ avam \ jatâ \ pas
 7. âva \ Taxmaspâda \ hadâ \ kârâ \ ašiyava \ hamaranam \ akunauš \ had
 8. â \ Ciçataxmâ \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramaz
 9. dâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram \ tyam \ hamiçiyam \ aja \ utâ \ C
 10. içataxmam \ agarbâya \ anaya \ abiy \ mâm pasâvašaiy \ adam \ utâ \ n

ستون دوم سطر 89 تا 98

 1. âham \ utâ \ gaušâ \ frâjanam \ utâšaiy \ I cašam \ avajam \ duvarayâ
 2. maiy \ basta \ adâriya \ haruvašim \ kâra \ avaina \ pasâvašim Arbairâyâ \
 3. uzmayâpatiy \ akunavam \ thatiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ ima \ tya \ ma
 4. nâ \ kartam \ Mâdaiy \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ Parthava \ utâ \ Var
 5. kâna \ hamiçiyâ \ abava \ hacâma \ Fravartaiš \ agaubatâ \ Vištâspa \ manâ \ pitâ \ ha
 6. uv \ Parthavaiy \ âha \ avam \ kâra \ avaharda \ hamiçiya \ abava \ pasâva \ Vištâspa \
 7. ašiyava \ hadâ \ kârâ \ hyašaiy \ anušiya \ âha \ Višpauzâtiš \ nâma \ varda
 8. nam \ Parthavaiy \ avadâ \ hamaranam \ akunauš \ hadâ \ Parthavaibiš \ Auramazdâmaiy
 9. \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ Vištâspa \ avam \ kâram \ tyam \ hamiçiya
 10. m \ aja \ vasiy \ Viyaxnahya \ mâhyâ \ XXII \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam

 

آوانوشت ستون سوم

ستون سوم سطر 1 تا 10

 1. \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ pasâva \ adam \ kâra
 2. m \ Pârsam \ frâišayam \ abiy \ Vištâspam \ hacâ \ Ragâ
 3. yâ \ yathâ \ hauv \ kâra \ parârasa \ abiy \ Vištâspam
 4. \ pasâva \ Vištâspa \ âyasatâ \ avam \ kâram \ ašiyava \ Patigraba
 5. nâ \ nâma \ vardanam \ Parthavaiy \ avadâ \ hamaranam \ akunauš \ hadâ \
 6. hamiçiyaibiš \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramaz
 7. dâha \ Vištâspa \ avam \ kâram \ tyam \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \ Ga
 8. rmapadahya \ mâhya \ I \ rauca \ thakatam \ âha \ avathâšâm \ hamaranam \ ka
 9. rtam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ pasâva \ dahyâuš \ ma
 10. nâ \ abava \ ima \ tya \ manâ \ kartam \ Parthavaiy \ thâtiy \ Dârayavau

ستون سوم سطر 11 تا 19

 1. š \ xšâyathiya \ Marguš \ nâmâ \ dahyâuš \ hauvmaiy \ hamiçiyâ \ abava
 2. \ I martiya \ Frâda \ nâma \ Mârgava \ avam \ mathištam \ akunavatâ \ pasâ
 3. va \ adam \ frâišayam \ Dâdaršiš \ nâma \ Pârsa \ manâ \ badaka \ Bâxtriy
 4. â \ xšaçapâvâ \ abiy \ avam \ avathâšaiy \ athaham \ paraidiy \ ava
 5. m \ kâram \ jadiy \ hya \ manâ \ naiy \ gaubataiy \ pasâva \ Dâdaršiš \ hadâ \ k
 6. ârâ \ ašiyava \ hamaranam \ akunauš \ hadâ \ Mârgavaibiš \ Auramazd
 7. âmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram
 8. \ tyam \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \ Âçiyâdiyahya \ mâhyâ \ XXIII \ raucabi
 9. š \ thakatâ \ âha \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam \ thâtiy \ Dârayavau

ستون سوم سطر 20 تا 28

 

 1. š \ xšâyathiya \ pasâva \ dahyâuš \ manâ \ abava \ ima \ tya \ ma
 2. nâ \ kartam \ Bâxtriyâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâya
 3. thiya \ I martiya \ Vahyazdâta \ nâma \ Târavâ \ nâma \ vardanam
 4. \ Yautiyâ \ nâmâ \ dahyâuš \ Pârsaiy \ avadâ \ adâraya \ ha
 5. uv \ duivitîyam \ udapatatâ \ Pârsaiy \ kârahyâ \ avathâ
 6. \ athaha \ adam \ Bardiya \ amiy \ hya \ Kûrauš \ puça \ pasâva
 7. \ kâra \ Pârsa \ hya \ Vithâpatiy \ hacâ \ Yadâyâ \ frataram \ ha
 8. uv \ hacâma \ hamiçiya \ abava \ abiy \ avam \ Vahyazdâta
 9. m \ ašiyava \ hauv \ xšâyathiya \ abava \ Pârsaiy \ thâ

ستون سوم سطر 29 تا 37

 1. tiy \ Dârayavauš \ x
 2. šâyathiya \ pasâva \ adam \ kâram \ Pârsa
 3. m \ utâ \ Mâdam \ frâišayam \ hya \ upâ \ mâm \ âha \ Artavard
 4. iya \ nâma Pârsa \ manâ \ badaka \ avamšâm \ mathištam \ aku
 5. navam \ hya \ aniya \ kâra \ Pârsa \ pasâ \ manâ \ ašiyava \ Mâ
 6. dam \ pasâva \ Artavardiya \ hadâ \ kârâ \ ašiyava \ Pârsam
 7. \ yathâ \ Pârsam \ parârasa \ Raxâ \ nâma \ vardanam \ Pârsaiy \ a
 8. vadâ \ hauv \ Vahyazdâta \ hya \ Bardiya \ agaubatâ \ âiš \
 9. hadâ \ kârâ \ patiš \ Artavardiyam \ hamaranam \ cartanaiy \ pas
 10. âva \ hamaranam \ akunava \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ va

ستون سوم سطر 38 تا 48

 1. šnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram \ tyam \ Vahya
 2. zdâtahya \ aja \ vasiy \ Thûravâharahya \ mâhyâ \ XII \ raucabiš \ thaka
 3. tâ \ âha \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xsâyathi
 4. ya \ pasâva \ hauv \ Vahyazdâta \ hadâ \ kamnaibiš \ asabâraibiš \ a
 5. mutha \ ašiyava \ Paišiyâuvâdâm \ hacâ \ avadaša \ kâram \ âyasa
 6. tâ \ hyâparam \ âiš \ patiš \ Artavardiyam \ hamaranam \ cartana
 7. iy \ Parga \ nâma \ kaufa \ avadâ \ hamaranam \ akunava \ Auramazdâma
 8. iy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ ava
 9. m \ kâram \ tyam \ Vahyazdâtahya \ aja \ vasiy \ Garmapadahya \ mâh
 10. yâ \ V \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam \ utâ \ ava
 11. m Vahyazdâtam \ agarbâya \ utâ \ martiyâ \ tyaišaiy \ fratam

ستون سوم سطر 49 تا 57

 1. â \ anušiyâ \ âhata \ agarbâya \ thâtiy \ Dârayavauš \ xš
 2. âyathiya \ pasâva \ adam \ avarn \ Vahyazdâtam \ utâ \ martiyâ \
 3. tyaišaiy \ fratamâ \ anušiyâ \ âhata \ Uvâdaicaya \ nâma \ var
 4. danam \ Pârsaiy \ avadašiš \ uzmayâpatiy \ akunavam \ thâ
 5. tiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ ima \ tya \ manâ \ kartam \ Pârsaiy
 6. thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ hauv \ Vahyazdâta \ hya \ Bardiya
 7. \ agaubatâ \ hauv \ kâram \ frâišaya \ Harauvatim \ Vivâna \
 8. nâma \ Pârsa \ manâ \ badaka \ Harauvatiyâ \ xšaçapâvâ \ abiy \ ava
 9. m \ utâšâm \ I martiyarn \ mathištam \ akunauš avathâšâm \ a

ستون سوم سطر 58 تا 64

 1. thaha \ paraitâ \ Vivânam \ jatâ \ utâ \ avam \ kâram \ hya \ Dâraya
 2. vahauš \ xšâyathiyahyâ \ gaubataiy \ pasâva \ hauv \ kâra \ ašiya
 3. va \ tyam \ Vahyazdâta \ frâišaya \ abiy \ Vivânam \ hamaranam \ cartanaiy \ K
 4. âpišakâniš \ nâmâ \ didâ \ avadâ \ hamaranarn \ akunava \ Auramazdâmai
 5. y \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram \ tya
 6. m \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \ Anâmakahya \ mâhyâ \ XIII \ raucabiš \ thakatâ \ âha \ a
 7. vathâšâm \ hamaranam \ kartam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ patiy \ h

ستون سوم سطر 65 تا 74

 1. yâparam \ hamiçiyâ \ hagmatâ \ paraitâ \ patiš \ Vivânam \ hamaranam \ cartana
 2. iy \ Gadutava \ nâmâ \ dahyâuš \ avadâ \ hamaranam \ akunava \  Auramazdâma
 3. iy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramazdâha \ kâra \ hya \ manâ \ avam \ kâram \ t
 4. yam \ hamiçiyam \ aja \ vasiy \ Viyaxnahya \ mâhyâ \ VII \ raucabiš \ thakatâ \
 5. âha \ avathâšâm \ hamaranam \ kartam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \
 6. pasâva \ hauv \ martiya \ hya \ avahyâ \ kârahyâ \ mathišta \ âha \ tyam \ Va
 7. hyazdâta \ frâišaya \ abiy Vivânam \ hauv \ amutha \ hadâ \ kamnaib
 8. iš \ asabâraibiš \ ašiyava \ Aršâdâ \ nâmâ \ didâ \ Harauvatiyâ \ a
 9. vaparâ \ atiyâiš \ pasâva \ Vivâna \ hadâ \ kârâ \ nipadiy \ tyaiy \ ašiya
 10. va \ avadâšim \ agarbâya \ utâ \ martiyâ \ tyaišaiy \ fratamâ \ anušiyâ \

ستون سوم سطر 75 تا83

 1. âhatâ \ avâja \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ pasâva \ dahyâuš \ ma
 2. nâ \ abava \ ima \ tya \ manâ \ kartam \ Harauvatiyâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâ
 3. yathiya \ yâtâ \ adam \ Pârsaiy \ u[t]â \ Mâdaiy \ âham \ patiy \ duvitîyam \
 4. Bâbiruviyâ \ hamiçiyâ \ abava \ hacâma \ I martiya \ Arxa \ nâma \ Armini
 5. ya \ Halditahya \ puça \ hauv \ udapatatâ \ Bâbirauv \ Dubâla \ nâmâ \ dahyâ
 6. uš \ hacâ \ avadaša \ hauv \ kârahyâ \ avathâ \ adurujiya \ adam \ Nabukud
 7. racara \ amiy \ hya \ Nabunaitahya \ puça \ pasâva \ kâra \ Bâbiruviya \ hacâma \ ha
 8. miçiya \ abava \ abiy \ avam \ Arxam \ ašiyava \ Bâbirum \ hauv \ agarbâyat
 9. â \ hauv \ xšâyathiya \ abava \ Bâbirauv \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathi

ستون سوم سطر 84 تا 92

 1. ya \ pasâva \ adam \ kâram \ frâišayam \ Bâbirum \ Vidafarnâ \ nâma \ Pârsa \ manâ
 2. \ badaka \ avamšâm \ mathištam \ akunavam \ avathâšâm \ athaham \  paraitâ \ avam \ kâram
 3. \ Bâbiruviyam \ jatâ \ hya \ manâ \ naiy \ gaubâtaiy \ pasâva \ Vidafarnâ \ hadâ \ kâr
 4. â \ ašiyava \ Bâbirum \ Auramazdâmaiy \ upastâm \ abara \ vašnâ \ Auramaz
 5. dâha \ Vidafarnâ \ Bâbiruviyâ \ aja \ utâ \ bastâ \ anaya \ Varkazanahya \ mâhyâ \ XXII \ ra
 6. ucabiš \ thakatâ \ âha \ avathâ \ avam \ Arxam \ hya \ Nabukudracara \  duruxtam \ a
 7. gaubatâ \ utâ \ martiyâ \ tyaišaiy \ fratamâ \ anušiyâ \ âhatâ \ agarb
 8. âya \ niyaštâyam \ hauv \ Arxa \ utâ \ martiyâ \ tyaišaiy \ fratamâ \ an
 9. ušiyâ \ âhatâ \ Bâbirauv \ uz[ma]yâpatiy \ akariyatâ

آوانوشت ستون چهارم

ستون چهارم سطر 1 تا 11

 1. \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ ima \ t
 2. ya \ manâ \ kartam \ Bâbirauv \ thatiy \ D
 3. ârayavauš \ xšâyathiya \ ima \ tya \ adam \ akuna
 4. vam \ vašna \ Auramazdâha \ hamahyâyâ \ thar
 5. da \ pasâva \ yathâ \ xšâyathiya \ abavam \ XIX \ hamaran
 6. â \ akunavam \ vašnâ \ Auramazdâha \ adamšiš \ a
 7. janam \ utâ \ IX \ xšâyathiyâ \ agarbâyam \ I Gaumâta \
 8. nâma \ maguš \ âha \ hauv \ adurujiya \ avathâ \ athaha \ adam \
 9. Bardiya \ amiy \ hya \ Kûrauš \ puça \ hauv \ Pârsam \ ha
 10. miçiyam \ akunauš \ I Âçina \ nâma \ Ûvjiya \ hauv \ adu
 11. rujiya \ avathâ \ athaha \ adam \ xšâyathiya \ amiy \ Ûvjaiy

ستون چهارم سطر 12 تا 20

 1. \ hauv \ Ûvjam \ hamiçiyam \ akunauš \ manâ \ I Naditabaira \ n
 2. âma \ Bâbiruviya \ hauv \ adurujiya \ avathâ \ athaha \
 3. adam \ Nabukudracara \ amiy \ hya \ Nabunaitahya \ puça \
 4. hauv \ Bâbirum \ hamiçiyam \ akunauš \ I Martiya \ nâ
 5. ma \ Pârsa \ hauv \ adurujiya \ avathâ \ athaha \ adam \ Imani
 6. š \ amiy \ Ûvjaiy \ xšâyathiya \ hauv \ Ûvjam \ hamiçiya
 7. m \ akunauš \ I Fravartiš \ nâma \ Mâda \ hauv \ adurujiya
 8. \ avathâ \ athaha \ adam \ Xšathrita \ amiy \ Uvaxštrahya \ taumây
 9. â \ hauv \ Mâdam \ hamiçiyam \ akunauš \ I Ciçataxma \ nâma \ Asa

ستون چهارم سطر 21 تا 30

 1. gartiya \ hauv \ adurujiya \ avathâ \ athaha \ adam \ xšâyath
 2. iya \ amiy \ Asagartaiy \ Uvaxštrahya \ taumâyâ \ hauv
 3. \ Asagartam \ hamiçiyam \ akunauš \ I Frâda \ nâma \
 4. Mârgava \ hauv \ adurujiya \ avathâ \ athaha \ adam \
 5. xšâyathiya \ amiy \ Margauv \ hauv \ Margum \ hamici
 6. yam \ akunauš \ I Vahyazdâta \ nâma \ Pârsa \ hauv \ a
 7. durujiya \ avathâ \ athaha \ adam \ Bardiya \ amiy \ hya \ Kû
 8. rauš \ puça \ hauv \ Pârsam \ hamiçiyam \ akunauš \ I Ar
 9. xa \ nâma \ Arminiya \ hauv \ adurujiya \ avathâ \ athaha \ adam \ Nab
 10. ukudracara \ amiy \ hya \ Nabunaitahya \ puça \ hauv \ Bâbirum \ ham

ستون چهارم سطر 31 تا 39

 1. içiyam \ akunauš \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ imaiy \
 2. IX \ xšâyathiyâ \ adam \ agarbâyam \ atar \ imâ \ hamaranâ
 3. \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ dahyâva \ imâ \ tyâ \ hamiçiy
 4. â \ abava \ drauga \ diš \ hamiçiyâ \ akunauš \ tya \ imaiy \ kâram \ adur
 5. ujiyaša \ pasâva \ diš \ Auramazdâ \ manâ \ dastayâ \ akunauš \ yathâ \ mâm \ k
 6. âma \ avatha \ diš \ akunavam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathi
 7. ya \ tuvam \ kâ \ xšâyathiya \ hya \ aparam âhy \ hacâ \ draugâ \ daršam \
 8. patipayauvâ \ martiya \ hya \ draujana \ ahatiy \ avam \ ufraštam \ parsâ \ ya
 9. diy \ avathâ \ maniyâhaiy \ dahyâušmaiy \ duruvâ \ ahati

ستون چهارم سطر 40 تا 49

 1. y \ thâtiy \ Dârayavauš \ xsâyathiya \ ima \ tya \ adam \ akunavam \
 2. vašnâ \ Auramazdâha \ hamahyâyâ \ tharda \ akunavam \ tuvam \ kâ \ hya
 3. \ aparam \ imâm \ dipim \ patiparsâhy \ tya \ manâ \ kartam \ varnavatâm
 4. \ thuvâm \ mâtya \ draugam \ maniyâhay \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâ
 5. yathiya \ Auramazdâha \ ragam \ vartaiyaiy \ yathâ \ ima \ hašiyam \ naiy \ duru
 6. xtam \ adam \ akunavam \ hamahyâyâ \ tharda \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâya
 7. thiya \ vašnâ \ Auramazdâha \ utâmaiy \ aniyašciy \ vasiy \ astiy \ karta
 8. m \ ava \ ahyâyâ \ dipiyâ \ naiy \ nipištam \ avahyarâdiy \ naiy \ n
 9. ipištam \ mâtya \ hya \ aparam \ imâm \ dipim \ patiparsâtiy \ avah
 10. yâ \ paruv \ thadayâtaiy \ tya \ manâ \ kartam \ naišim \ ima \ varnavâtaiy \ d

ستون چهارم سطر 50 تا 58

 1. uruxtam \ maniyâtaiy \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ tyaiy
 2.  \ paruvâ \ xšâyathiyâ \ yâtâ \ âha \ avaišâm \ avâ \ naiy \ astiy \ kar
 3. tam \ yathâ \ manâ \ vašnâ \ Auramazdâha \ hamahyâyâ \ tharda \ kartam \ thâ
 4. tiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ nûram \ thuvâm \ varnavatâm \ tya \ man
 5. â \ kartam \ avathâ \ kârahyâ \ râdiy \ mâ \ apagaudaya \ yadiy \ imâm \
 6. hadugâm \ naiy \ apagaudayâhy \ kârahyâ \ thâhy \ Auramazdâ \ thuvâm \
 7. dauštâ \ biya \ utâtaiy \ taumâ \ vasiy \ biyâ \ utâ \ dargam \ jîvâ
 8. thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ yadiy \ imâm hadugâm \ apagaudayâ
 9. hy \ naiy \ thâhy \ kârahyâ \ Auramazdâtay \ jatâ \ biyâ \ utâtaiy \ taum

ستون چهارم سطر 59 تا66

 1. â \ mâ \ biyâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ ima \ tya \ adam \ akunavam \
 2. hamahyâyâ \ tharda \ vašnâ \ Auramazdâha \ akunavam \ Auramazdâmaiy \ upas
 3. tâm \ abara \ utâ \ aniyâha \ bagâha \ tyaiy \ hatiy \ thâtiy \ Dârayavau
 4. š \ xšâyathiya \ avahyarâdiy \ Auramazdâ \ upastâm \ abara \ utâ \ ani
 5. yâha \ bagâha \ tyaiy \ haijy \ yathâ \ naiy \ arika \ âham \ naiy \ draujana \ âham \ na
 6. iy \ zûrakara \ âham \ naiy \ adam \ naimaiy \ taumâ \ upariy \ arštâm \ upariy
 7. âyam \ naiy \ škaurim \ naiy \ tunuvatam \ zûra \ akunavam \ martiya \ hya \ hamata
 8. xšâta \ manâ \ vithiyâ \ avam \ ubartam \ abaram \ hya \ viyanâthaya \ avam \ ufrasta

ستون چهارم سطر 67 تا 76

 1. m \ aparsam \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ tuvam \ kâ \ xšâyathiya \
 2. hya \ aparam \ âhy \ martiya \ hya \ draujana \ ahatiy \ hyavâ \ zurakara \ ahat
 3. iy \ avaiy \ mâ \ dauštâ \ biyâ \ ufraštâdiy \ parsâ \ thâtiy \ Dâra
 4. yavauš \ xšâyathiya \ tuvam \ kâ \ hya \ aparam \ imâm \ dipim \ vainâhy \ ty
 5. âm \ adam \ niyapaišam \ imaivâ \ patikarâ \ mâtya \ vikanâhy \ yâvâ \ u
 6. tava \ âhy \ avathâšatâ \ paribarâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ ya
 7. diy \ imâm \ dipim \ vainâhy \ imaivâ \ patikarâ \ naiydiš \ vikanâhy \ utâ
 8. taiy \ yâvâ \ taumâ \ ahatiy \ paribarâhadiš \ Auramazdâ \ thuvâm dauštâ \ biy
 9. â \ utâtaiy \ taumâ \ vasiy \ biyâ \ utâ \ dargam \ jîvâ \ utâ \ tya \ kunavâhy
 10. \ avataiy \ Auramazdâ \ ucâram \ kunautuv \ thâitiy \ Dârayavauš \ xšâ

ستون چهارم سطر 77 تا 86

 1. yathiya \ yadiy \ imâm \ dipim \ imaivâ \ patikarâ \ vainâhy \ vikanâhadiš \ ut
 2. âtaiy \ yâvâ \ taumâ \ ahatiy \ naiydiš \ paribarâhy \ Auramazdâtaiy \ jatâ \ b
 3. iyâ \ utâtaiy \ taumâ \ mâ \ biyâ \ utâ \ tya \ kunavâhy \ avataiy \ Auramazd
 4. â \ nikatuv \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ imaiy \ martiyâ \ tyaiy
 5. \ adakaiy \ avadâ \ âhatâ \ yâtâ \ adam \ Gaumâtam \ tyam \ magum \ avâjanam \
 6. hya \ Bardiya \ agaubatâ \ adakaiy \ imaiy \ martiyâ \ hamataxšatâ \ anušiyâ \ man
 7. â \ Vidafarnâ \ nâma \ Vâyaspârahyâ \ puça Pârsa\ Utâna \ nâma \ Thuxrahyâ
 8. \ puça \ Pârsa \ Gaubaruva \ nâma \ Marduniyahyâ \ puça \ Pârsa \ Vidarna \ nâma \ Ba
 9. gâbignahyâ \ puça \ Pârsa \ Bagabuxša \ nâma \ Dâtuvahyahyâ \ puça \ Pârsa \
 10. Ardumaniš \ nâma \ Vahaukahyâ \ puça \ Pârsa \ thâtiy \ Dârayavauš \  xšâyath

ستون چهارم سطر 87 تا 92

 1. iya \ tuvam \ kâ \ xšâyathiya \ hya \ aparam \ âhy \ tyâm \ imaišâm \ martiyânâ
 2. m \ taumâm \ uba[r]tâm \ paribarâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ vašnâ \ Au
 3. ramazdâha \ i[ya]m \ dipîmaiy \ ty[âm] \ adam \ akunavam \ patišam \ ariyâ \ âha \ utâ \ pavast
 4. âyâ \ utâ \ carmâ \ grathitâ \ âha \ patišamaiy \ patikaram \ akunavam \  patišam \ uvadâ
 5. m \ akunavam \ utâ \ niyapithiya \ utâ \ patiyafrasiya \ paišiyâ \ mâm \ pasâva \ i[mâ]m \ d
 6. ipim \ adam \ frâstâyam \ vispadâ \ atar \ dahyâva \ kâra \ hamâtaxšatâ

آوانوشت ستون پنجم

ستون پنجم سطر 1 تا 10

 1. \ thâtiy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \
 2. ima \ tya \ adam \ akunavam \ duvitîyâ
 3. mca \ çitâmcâ \ thardam \ pasâva \ yathâ \ xšâya
 4. thiya \ abavam \ Ûvja \ nâmâ \ dahyâuš \ hau
 5. v \ hamiçiyâ \ abava \ I martiya \ Atamaita \ nâma \ Û
 6. vjiya \ avam \ mathištam \ akunavatâ \ pasâva \ ada
 7. m \ kâram \ fraišayam \ I martiya \ Gaubaruva \
 8. nâma \ Pârsa \ manâ \ badaka \ avamšâm \ mathištam \ aku
 9. navam \ pasâva \ Gaubaruva \ hadâ \ kârâ \ asiyava \
 10. Ûvjam \ hamaranam \ akunauš \ hadâ \ Ûvjiyaibiš \ pas

ستون پنجم سطر 11 تا 17

 1. âva \ Gaubaruva \ Ûvjiyâ \ avâja \ viyamarda \
 2. utâ \ tyamšâm \ mathištam \ agarbâya \ anaya \ abi
 3. y \ mâm \ utâšim \ adam \ avâjanam \ pasâva \ dahyâ
 4. uš \ manâ \ abava \ thâtiy Dârayavauš \ xšâyathi
 5. ya \ avaiy \ Ûvjiyâ \ arikâ \ âha \ utâšâm \ Aurama
 6. zdâ \ naiy \ ayadiya \ Auramazdâm \ ayadaiy \ vašnâ \ A
 7. uramazdâha \ yathâ \ mâm \ kâma \ avathâdiš \ akunavam

ستون پنجم سطر 18 تا 26

 1. \ thâtiy Dârayavauš \ xšâyathiya \ hya \ Auramazdâ
 2. m \ yadâtaiy \ yânam \ avahâ \ ahatiy \ utâ \ jîvah
 3. yâ \ utâ \ martahyâ \ thâtiy \ Dârayavauš \ xš
 4. âyathiya \ pasâva \ hadâ \ kârâ \ adam \ ašiyavam \ abiy \ Sak
 5. âm \ pasâ \ Sakâ \ tyaiy \ xaudâm \ tigrâm \ barati
 6. y \ imaiy \ Sakâ \ hacâma \ âiša \ yadiy \ abiy \ draya \ a
 7. vârasam \ parašim \ avadâ \ hadâ \ kârâ \ visâ \ viyatara
 8. yam \ pasâva \ adam \ Sakâ \ vasiy \ ajanam \ aniyam \ aga
 9. rbâyam \ hauv \ basta \ anayatâ \ abiy \ mâm \ ut

ستون پنجم سطر 27 تا 36

 1. âšim \ avâjanam \ mathištašâm \ Skuxa \ nâma \ avam \ aga
 2. rbâya \ utâ \ anaya \ abiy \ mâm \ avadâ \ aniyam \ math
 3. ištam \ akunavam \ yathâ \ mâm \ kâma \ âha \ pasâva \ da
 4. hyâuš \ manâ \ abava \ thâtiy Dârayavauš \ xšâya
 5. thiya \ avaiy \ Sakâ \ arikâ \ âha \ utâ \ naiy \ Auramazd
 6. âšâm \ ayadiya \ Aurmazdâm \ ayadaiy \ vašnâ \ Aurama
 7. zdâha \ yathâ \ mâm \ kâma \ avathâdiš \ akunavam \ thât
 8. iy \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ hya \ Auramazdâm \ yadâta
 9. iy \ avahyâ \ yânam \ ahatiy \ utâ \ jîvahyâ \ utâ
 10. \ martahyâ

Posted on December 25, 2013, in تاریخی و باستانی. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: