نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و درونمایه آن

نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و درونمایه آن

khash-3

کتیبه نویافته خشایارشای بزرگ، بار دیگر بر سیاست آبادگری و مردم دوستی هخامنشیان تأکید می کند. پیش از این، منابع و شواهد زیادی حاکی از آبادگری و احترام به مردمان در این دوره بوده اند، اما در این سند خیلی آشکار، این موضوع از زبان شاهنشاه گفته می شود
همیشه یافته های نوین باستان شناسی، دانش ما را درباره تاریخ دوره ها کامل تر می کنند. به تازگی یک کتیبه هخامنشی در پی دستگیری سارق اشیای موزه آذربایجان از سارقان اموال تاریخی کشف و ضبط شده است که بسیار ارزشمند می باشد. این کتیبه در روز سه شنبه ۲۶ آذر ١۳۹۲ در موزه آذربایجان تبریز رونمایی شد

بسیاری از کتیبه های هخامنشی دارای سطور یکسانی هستند، اما در این کتیبه، با سطور متفاوتی آشنا می شویم و از این رو این کتیبه ارزش دو چندان می یابد

متن این کتیبه بدین شرح است

{خدای بزرگ است} اهورامزدا که بزرگترین

 خدایان {است} که این بوم را آفرید

 که آن آسمان را آفرید که مردم را

 آفرید، که شادی را برای مردم آفرید

 که خشایارشا را شاه کرد

 یک شاه از بسیاری

 یک فرمانروا از بسیاری

  گوید خشایارشا شاه

، هنگامی که شادی مردم سرزمین من را ببینی

 بر تو آشکار خواهد شد

 که من آنان را خوشنود کردم

 پیش از من داریوش

 شاه که پدر من بود او به خواست

 اهورامزدا مردم بسیاری را

 خشنود کرد اهورامزدا

 ….. با {دیگر} خدایان شهریاری مرا

 و آنچه را کردم/س

تبریز / رونمایی از کتیبه هخامنشی مکشوفه در موزه آذربایجان، باشگاه خبرنگاران

بخش نخست این کتیبه در دیگر کتیبه های هخامنشی، از جمله در کتیبه های داریوش بزرگ هم دیده می شود؛ نکته ای که از این بخش می توان دریافت کرد این است که «شاه شاهان» نام خود را پس از نام خدای بزرگ و مردم می آورد

در این سند نویافته، توجه ویژه به مردم آشکار تر می شود چرا که شادی مردم و خشنودی آنها، بسیار با اهمیت ترسیم شده است، به طوری که موضوع اصلی این کتیبه شادی و خشنودی مردمان است

اسناد و تخته سنگهای زیادی از دوران هخامنشی بدست آمده است که نشان می دهد کارگران و کارمندان از شرایط خوبی برخوردار بودند و برای کارهایشان به تناسب زحماتشان مزد می گرفتند. برخی از مورخان انیرانی مانند یونانی ها و یهودی ها، هخامنشیان را ستودند و از دادگری آنها سخن رانده اند

Posted on December 25, 2013, in تاریخی و باستانی. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: