جشن دیگان

جشن دیگان

Deygan_Arshtad

دی، دهمین ماه سال خورشیدی، یكی از ماه‌های پرارج به شمار می‌رود. از این جهت كه یكی از نام‌های خداوند، «دی» است. سه روز در این ماه نیز چون ماه‌های دیگر به‌نام«دی» است، یعنی نامی‌از نام‌های اورمزد. به همین جهت است كه ماه دی را ماه خداوند می‌نامیدند

این واژه كه صفت است در اوستا، دتوش آمده و در فارسی«دی» شده است و به چم (معنی) دادار، آفریننده و پروردگار است روز اول هر ماه زرتشتی اورمزد نام دارد كه نام خداوند است. روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم نیز« دی» نام دارد. اما برای آن كه این سه روز با هم اشتباه نشود، هریك از این روزها را با نام روز بعد همراه ادا می‌كنند. روز هشتم را دی‌به‌آذر، روز پانزدهم دی‌به‌مهر، و روز بیست و سوم دی‌به دین خوانده می‌شود روز اول از ماه دی ، به مناسبت برخورد نام خداوند جشن می‌گرفتند و آن را «خرم‌روز» یا «خور روز» می‌نامیدند ابوریحان روز اول دی ماه را «خرم روز» نامیده است. اما خلف تبریزی «خرم‌روز»را روز هشتم از ماه دی دانسته و گفته به مناسبت برخورد نام روز و ماه خرم روز جشن بوده است ابوریحان دركتاب قانون مسعودی می‌گوید: دی ماه را«خورماه» نیز می‌گویند. بی‌گمان این اشاره است به جشن روز خورشید كه انگیزه‌ای دیگر بوده است برای یك جشن بزرگ. جشن پیروزی نیكی بر بدی، روشنی بر تاریكی و توفیق خورشید كه از پنجه تاریكی رها شده و تولد می‌یابد ایرانیان آخرین شب پاییز كه بلندترین شب و كوتاه‌ترین روز سال است نیز جشن می‌گرفتند و تا سپیده‌دم بیدار می‌نشستند تا خورشید برشب غلبه كند و روز پس از آن را (اول دی) «خور‌روز» نامیدند دی‌به آذر روز هشتم از ماه دی، موسوم است به دی‌به‌آذر، كه به مناسبت برابری روز و ماه جشن دیگان نامیده می‌شود. دی به مهر ، دی به دین دی به مهر و دی به‌دین نام دو جشن دیگر از جشن‌های سه گانه ماه دی است. روزهای پانزدهم و بیست و سوم هر ماه نیز دی نام دارد كه به موجب برابری نام ماه و روز جشن برگزار می‌شد و دیگان یا دی جشن می‌خواندند

روز اورمزد(نام خداوند) از دی ماه: نخستین روز دی ماه باستانی/25آذر ماه خورشیدی

روز دی بآذر از دی ماه: هشتمین روز دی ماه باستانی/2دی ماه خورشیدی

روز دی بمهر از دی ماه: پانزدهمین روز دی ماه باستانی/9دی ماه خورشیدی

روز دی بدین از دی ماه: بیست و سومین روز دی ماه باستانی/17دی ماه خورشیدی

Advertisements

Posted on December 23, 2013, in جشن ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: