جشن آبانگان

جشن آبانگان

آبانگان؛ پاسداشت آب و آبادانی

روز آبان از ماه آبان جشن آبانگان فرخنده باد

Jashne_Abangan_Arshtad

ایرانیان پاكنهاد از دیرباز تاكنون، چهار آخشیج آب، باد، خاك(زمین) و آتش را كه فروزه‌های نیك اهورایی هستند، پاس داشته‌اند و می‌دارند خجسته جشن آبانگان ویژه پاسداشت آب – بن‌مایه آبادانی است

آبان ، نام دیگر ارِدْوی سورَ اَنَهیتَه (اَناهیتا ) ، نماد آبهای پاک وبالنده روی زمین و نگاهبان پاکی و بی آلایشی در جهان هستی است. اناهیتا در اسطوره‌های ایرانی، از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده است به همین روی نیاکان ما نیایشگاه هایی در کنار رودخانه ها و آب های روان برای بزرگداشت آب ساخته بودند که نمونه آن در کنگاور کرمانشاه و بیشاپور همچنان خودنمایی می کنند

در فلسفه پیدایش این جشن داستان هایى از دیر باز به ما رسیده است كه مانند دیگر اساطیر كهن به تاریخ دور ایرانیان بازمى گردد. درباره پیدایش جشن آبانگان روایت است كه در پى جنگ هاى طولانى میان ایران و توران، افراسیاب تورانى دستور داد تا كاریزها و نهرها را ویران كنند. پس از پایان جنگ، پسر تهماسب كه «زو» نام داشت، دستور داد تا كاریزها و نهرها را لایروبى كنند و پس از لایروبى آب در كاریزها روان شد. ایرانیان آمدن آب را جشن گرفتند و همین جشن بود كه به عنوان پاسداشت فرشته نگاهبان آب هاى بى آلایش در تاریخ ماندگار شد

در روایت دیگرى آمده است كه پس از هشت سال خشكسالى، در ماه آبان باران آغاز به باریدن كرد و از آن زمان جشن آبانگان پدید آمد. زرتشتیان در این روزدركنار جویبارها، نهرها با خواندن اوستاى آبزور، بخشى از اوستا كه به آب و آبان تعلق دارد، و توسط موبد خوانده مى‌شود، اهورا مزدا را ستایش می‌كردند و درخواست فراوانى آب و نگهدارى آن را داشتند و پس از آن به شادى مى پرداختند

Posted on October 22, 2013, in جشن ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: