ويژه روزهاي ماه شهريور

روزهاي نبر كه در آنها زرتشتيان از خوردن گوشت خودداري مي‌كنند، عبارتند از: روز هفتم برابر با ماه روز، روز نهم برابر با گوش روز، روز شانزدهم برابر با رام روز و روز بيست و هفتم برابر با وهمن روز

گهنبار چهره پيته‌شهيم‌گاه (آخرتابستان) نيز در اين ماه قرار دارد كه از روز اشتادايزد برابربا بيست‌ويكم آغاز مي‌شود و روز انارام ايزد برابر با بيست‌وپنجم پايان آنست. زرتشتيان درهرجا كه باشند تلاش مي‌كنند تا دست‌كم در يكي از گهنبارها كه به تعداد فراوان برگزار‌ مي‌شود، شركت كنند و همازور و هم بهره‌شوند

پانزدهم شهريورماه برابر است با ورهرام روز كه به باور زرتشتيان روزي خجسته براي نيايش به درگاه اهورامزدا، سپاسگزاري براي فروزه‌هاي نيك اهورا داده و داد و دهش است

بيست‌وششم شهريور ماه برابر است با اورمزد روز كه به‌نام خداوند نامگذاري شده است. در اين روز نيز زرتشتيان به نيايش مي‌پردازند و در راه خدا،به‌آفريدگانش نيكي و داد‌ودهش مي‌كنند

Posted on September 14, 2013, in مناسبت‌ ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: