جشن امردادگان

Amordadgan

پاسداشت بیمرگی و جاودانگی 

جشن امرداد كه امردادگان هم خوانده می‌شود، در ستایش و گرامیداشت امشاسپند امُرداد برگزار می‌شود. واژه‌امرداد در پارسی اوستایی اَمِرتات و در پارسی پهلوی اَمرداد است

جشن امردادگان در روز امرداد  از ماه امرداد  كه هفتمین روز از امرداد ماه باستانی و سومین روز از امرداد  ماه خورشیدی در گاهشمار كنونی زرتشتیان است، برگزار می‌شود

اَمِرِتات ، امرداد نام ششمین امشاسپند است که همواره با خورداد آمده است یعنی جاودانگی پس از رسایی ( خورداد ) خواهد رسید . بدین روی فروزه نگهبان آب و پاسدار گیاهان با یکدیگراهمیت دارند. ایرانیان از هزاره‌های دور، این جشن فرخنده را نیز برگزارکرده و  گرامی داشته‌اند

در یادگارهای ِ کهن ایرانی، از این روز و جشن ویژه آن، سخن ِ بسیار گفته‌شده‌است در متن ِ پهلوی بُندَهِش، می‌خوانیم: “امُرداد ِ بی‌مرگ، سَروَر ِ گیاهان ِ بی‌شمارست؛ زیرا او را به گیتی، گیاه، خویش است. گیاهان را رویانَد و رَمهِ گوسفندان را افزاید؛ زیرا همه‌دام‌ها از او خورند و زیست‌کنند. به فِرَشکرد ِ [ نوگردانی ِجهان]، نیز “انوش” [ خوراک ِ بی‌مرگی] را از امرداد آرایند. اگر کسی گیاه را رامش بخشد یا بیازارد، آن گاه امُرداد [از او] آسوده یا آزَرده بُوَد…”

و در این باره در زراتشت نامه چنین سروده شده است

چو گفتار خردادش آمد به سر
همان گاه امرداد شد پیش تر

سخن گفت در باره رستنی
که زرتشت گوید ابا هر تنی

نباید به بیداد کردن تباه
به بیهوده بر کندن از جایگاه

کزو راحت مردم و چار پاست
تبه کردن او، نه راه خداست

Advertisements

Posted on July 23, 2013, in جشن ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: