روزهای نبر

روزهای نبر – پرهیز از کشتار حیوانات سودمند

Nabor نـَـبـُـر

Nabor

روزه گرفتن و نخوردن خوراک در تمام روز درآیین زرتشتیان وجود ندارد

و بجای آن چهار روز در هر ماه از گاهشمار زرتشتی به نبر تعلق دارد.  در این روزها که روزهای معینی است به نام های : وهمن ، ماه ، گوش و رام زرتشتیان از کشتار حیوانات سودمند و خوردن گوشت آنها پرهیز میکنند و این کار سبب حفظ بقای حیوانات ونیز برای تندرستی وسلامت انسان مفید می‌باشد

Posted on July 12, 2013, in آداب و رسوم. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: