اصول دین زرتشتی

نگاهی گذرا بر دین زرتشتی

بخش چهارم ، اصول دین زرتشتی

Ashu_Zartosht_Espantaman

دین زرتشتی دارای 9 اصل کلی به این ترتیب می باشد:

1-

باور به اهورامزدا، خدای یکتا و بی همتا

2-

باور پیامبری اشوزرتشت

3-

باور به بقای روح و جهان مینوی

4-

باوربه قانون اشا ( راستی و پاکی و عشق اهورایی)

5-

باور به برابری انسان ها

6-

باور به امشاسپندان و هفت پایه عرفان زرتشتی

7-

باور به داد و دهش و دستگیری از نیازمندان

8-

باور به سپنته ( مقدس ) بودن چهار آخشیج ” آب و باد و خاک و آتش ” و پاک نگهداشتن محیط زیست

9-

باور به فرشکرد (نوآوری و تازه گردانی جهان) . بدیهی است که سایر دستورات مذهبی باید همواره در این چهار چوب عمل کرده و نبایستی مخالف این اصول باشد.

Posted on May 26, 2013, in نگاهی گذرا بر دین زرتشتی. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: