ترا ای کهن بوم و بـَر

ترا ای کهن بوم و بـَر


شاعر ارجمند و دوستدار ایران‌زمین مهدی اخوان ثالث، شعر زیبایی دارد كه در ارج ایران و اشوزرتشت است

 

 زپوچ جهان هیچ اگر دوست دارم

تو را ، ای کهن بوم و بر دوست دارم

تو را ، ای کهن جاوید بُرنا

تو را ، ای گرانمایه ، دیرینه ایران

تو را ، ای گرامی گهر دوست دارم

تو را ، ای کهن زاد بومِ بزرگان

بزرگ آفرین نامور دوست دارم

گمان هایِ تو چون یقین دوست دارم

عیان های تو چون خبر دوست دارم

هم اورمزد و هم ایزدانت پرستم

هم آن فره و فرَوَهَر دوست دارم

به جان پاک پیغمبر باستانت

که پیری است روشن نِگَر دوست دارم

گرانمایه زرتشت را من فزون تر

زهر پیر و پیغامبر دوست دارم

بشر بهتر از او ندید و نبیند

من آن بهترین از بشر دوست دارم

سه نیکش بهین رهنمای جهان است

مفیدی چنین مختصر دوست دارم

اَبر مرد ایرانیِ راهبر بود

من ایرانیِ راهبر دوست دارم

نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد

ازین روش هم معتبر دوست دارم

من آن راستین پیر را ، گرچه رفته است

از افسانه آن سوی تر، دوست دارم

 

زنده یاد اخوان ثالث

 

Advertisements

Posted on May 3, 2013, in چکامه ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: