نیایش ، شعری از فریدون مشیری

نیایش ، شعری از فریدون مشیری


w0tr6rp21git5tl50z

آفتابت
كه فروغ رخ زرتشت در آن گل كرده‌ست
آسمانت
كه ز خمخانة حافظ قدحی آورده‌ست
كوهسارت
كه برآن همت فردوسی پر گسترده‌ست
بوستانت
كز نسیم نفس سعدی ، جان پرورده‌ست
همزبانان من‌اند

مردم خوب تو ، این دل به تو پرداختگان
سر و جان باختگان ، غیر تو نشناختگان
پیش شمشیر بلا
قد برافراختگان ، سینه سپر ساختگان
مهربانان من‌اند

نفسم را پر پرواز از تست
به دماوند تو سوگند ، كه گر بگشایند
بندم از بند ، ببینند كه آواز از تست

همه اجزایم با مهر تو آمیخته ‌است
همه ذراتم با جان تو آمیخته باد

Posted on May 1, 2013, in چکامه ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: