اوستای اهونه ور

اوستای اهونه ور

khordeh_avesta

برخي از بخش هاي اوستا در شمار بخش هايي هستند كه هر زرتشتي روزانه آن ها را در نيايش هايش بارها مي‌سرايد و مي‌خواند

در اينجا به ذكر دو بخش كوتاه از اوستا اشاره مي‌كنيم كه از اين دسته هستند و « اهونه‌ور» ناميده شده اند

« اَشِم . وُهو . وَهیشتِم . اَستی… اوشْتا . اَستی… اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی . وَهیشْتائی . اَشِـم…  »

اشويي ( پاكي در پندار ، گفتار و كردار ) بهترين است

اشويي ( فروزه هاي نيك انديشي، راستگويي و درست كرداري ) خوشبختي است

خوشبختي براي كسي است كه براي بهترين راستي، راست و پاك باشد

« یَتا . اَهو . وَئیرْیوُ … اَتا . رَتوش . اَشات چیت . هَچا… وَنْگْهِ-اوش . دَزدا . مَنَنگْهوُ . شْیَئوُ تَنَنام . اَنْگْهِ-اوش . مَزدائی… خْـشَتْـرِمچا . اَهورائی . آ… ییم . دریگوُ بیوُ . دَدَت . واستارِم … »

هنجاري ( نظمي‌) كه بر جهان هستي فرمان مي‌راند ، زندگي و سرشت مردمان را زير فرمان دارد

منش نيك از آن كسي است كه از هنجار هستي پيروي كند و توانايي راستين را كسي دارد كه برخواسته هاي ناهنجارش چيره باشد

Advertisements

Posted on April 11, 2013, in نیایش ها. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: