ورهرام يشت

ورهرام يشت

vrahram_avesta

دریافت متن دین دبیره ورهرام یشت  ،  دریافت متن آوانوشت ورهرام یشت

دریافت فایل آوایی ورهرام یشت

این یشت دارای بیست و دو کرده و 64 بند می باشد. در ابتدا به عنوان ایزدی که قدرتمند تر از ديگران است آمده و برای اثبات این سخن به ده شکل گوناگون در نزد زرتشت ظاهر می شود. او خود را نیرومندترین، سودمندترین، پیروزمندترین، فرهمندترین، نیکترین و درمانبخش ترین آفریدگان می نامد.

او ستیز همه دشمنان از هر نوع که باشند را در هم می ریزد و سپاه شان را شکست می دهد، او به مردان دلیری می دهد، برای بدخواهان مرگ می آورد، مردمان را صلح دهد و به مقصد می رساند، زرتشت او را نماز می برد و بهرام به او تخمه بارور، نیروی بازوان، تندرستی ، پایداری تن و نیروی بینایی بسیار قوی می دهد که در سه بند متوالی برایش مثال آورده می شود. در پایان نیز باز تاکید می شود بر قدرت او در شکست رزم آوران دیوان و دیوپرستان و جادوان و کوی ها و کرپ ها.

بازمی گردیم به قسمت نخست یشت جایی که بهرام در شکل های مختلفی ظاهر می شود او در ده شکل ظاهر می شود که یک به یک می آید:

باد تند فرنیک مزدا آفریده و درمان بخش در اینجا احتمالا منظور سرعت و درمان بخشی است
گاو نر با شاخ زرین که ام فرشته شجاعت با او است شاخ ها و قدرت در اینجا سلاح او هستند
اسب سفید گوش زرد زرین لگام به همراه ام در اینجا شاید منظور باز سرعت است
شتر سرمست دندانگیر پناه بخش قوی با چشمان دوربین و مانند شهریار مطلق به هر سو نگران
گراز با دندان و چنگالهای تیز و قدرت فراوان
مرد پانزده ساله نورانی با چشمان زیبا و پاشنه خرد
مرغ وارغن( استاد پورداوود آن را شاهین گرفته است) که تندترین و بلندپروازترین پرندگان است و می تواند از تیر رها شده بگریزد.
قوچ دشتی با شاخ سلاح او شاخش می باشد
بز نر با شاخ سر تیز که سلاح اونیز شاخش می باشد
و مرد رایومند با کارد زرکوب

پس بهرام در بردارنده خصوصیات ده موجودی است که به شکلشان ظاهر شده است.

از بهرام باید زمانی که دو سپاه در برابر یکدیگرند و آرایش می گیرند و هیچ کدام قطعا پیروز نشده اند و یا شکست نخورده اند درخواست کرد هر کدام زودتر برای بهرام و ام نیاز پیشکش کند او پیروز می شود. اما در مورد وارغن در ادامه این یشت باز به او اشاره می شود اهورامزدا به زرتشت می گوید اگر از جادوی مردمان بد آزرده خاطر شود پری از این مرغ را بر تن خود بمالد و دشمن را ناچیز کند، داشتن استخوان یا پری از این مرغ باعث می شود که  هیچ کس نتواند او را از جای بدر برد و بکشد  و به او پناه می دهد و بزرگواری و فر بسیار. این پر به او قدرتی می دهد که دشمنان از او هراسانند و به او پیروزی که فریدون در غلبه بر زورمندترین دروج اهریمن داشت می دهد پیروزی که فرمانروایان آرزومندش هستند.

نیاز آوردن به بهرام باعث دوری جرب و زهر و گردونه های دشمن می شود. برای او باید گوسفندی یک رنگ یا سفید و یا سیاه بریان کرد و از آن نباید به راهزن، زن بدعمل که گاتها نمی سراید و مخالف دین داده شود و اگر این گونه شود سیل ایران را گرفته و درهم می شکند.

در این یشت روان آفرینش به همراه بهرام زمانی ستوده شده اند که گروهی از دیوپرستان خون می ریزند و گیاه هپرسی و هیزم نمذک بر آتش می افکنند و حیوانات را آزار می دهند آزاری سخت و کشنده.

در ادامه از هوم دوردارنده مرگ، پیروز، نگهبان خوب و نگهدار تن به همراه بهرام یاد می شود و می آید که داشتن شاخه هوم با خود باعث می شود از دست دشمن برهد

اگر به وصفی که در این یشت از بهرام شده توجه نماییم می بینیم این ایزد دلیری می دهد نیرو و قدرت فراوان به آدمی می دهد و باعث پیروزی در نبردها می شود در لغت نیز معنی فتح و پیروزی می دهد پس مناسب است مانند استاد پورداوود آن را ایزد پیروزی بنامیم.

باید اشاره کنیم که در این یشت از ام، مهر، رشن، گوش اوروان، هوم و اوپرتات پيروز(ايزد برتري و زبردستي) یاد شده است. نکته دیگر نیاموختن مانتره جز به پدر و برادر تنی است و یا آتربان است که اهورامزدا به زرتشت توصیه می کند و در مورد مانتره می گوید که سخنی نیرومند و استوار است و سر پریشان را سامان دهد و زخم فرود آمده را بازگرداند. در طول این بند جمله ای از گاهان وجود دارد که دوستخواه آن را اینگونه معنی نموده است: باید برای آبادانی جهان کوشید و آن را بدرستی نگاهبانی کرد و به سوی روشنایی برد.

گوشه اي از نوشتار يشتها كه توسط رامين شهرت و رستم مهرباني در سيزدهمين همايش سراسري اوستاخواني وگاتاشناسي مانتره ارائه شد.

کتابهایی که از آنها بهره بردیم:
1.       پورداوود، ابراهیم، یشتها، 2 جلد،چاپ اول، اساطیر، 1377
2.       دوستخواه، جلیل، اوستا، 2 جلد، چاپ ششم، مروارید، 1381
3.       جعفری، علی اکبر، ستوت یسن، چاپ اول، فروهر، 1359
4.       جعفری، علی اکبر، پیام زرتشت، چاپ سوم، فروهر، 1361

Advertisements

Posted on March 31, 2013, in کتابهای زرتشتی. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: