رنگ سبز و جایگاه آن در فرهنـگ زرتشتی

رنگ سبز و جایگاه آن در فرهنـگ زرتشتی

 Zartosht_GREEN

رنگ سبز پس از رنگ سفید در میان همه ی رنگ ها از جایگاه ویژه ای در میان زرتشتیان برخوردار است.

به گونه ای که در همه ی آیین های دینی این رنگ به روش های گوناگون خود را نمودار می سازد.

مانند به کارگیری از برگ سبز مورت در همه ی جشن ها و آیین های آفرینگان خوانی ، به کار بردن دستمال سبز در آیین های نامزدی و گواه گیری ( عقد کنان ) و همچنین به کارگیری نام و واژه ی سبز در گفتگوها مانند : دستت سبز ، دلت سبز ، سرت سبز و آیین های” جا سبز باد “ و نیز جاهایی مانند پیر سبز.

1-gant

رنگ سبز به عنوان رنگ نماد سپنته آرمییتی امشاسپند سپندارمذ به چم مهر و فروتنی که چهارمین امشاسپند از میان 7 امشاسپند یا فروزه های جاویدان خداوند ( اهورامزدا ) نیز گفته می شود.

فرآیند پایانی این جستار این است که یک زرتشتی با بهره گیری از رنگ سبز و واژه های سر ، دل و دستت سبز یادآور می شود که احساس و کردار خویش را در میانه نگه دارد.

و نیز با بکارگیری از رنگ سبز در آیین ها و جاهای سپندینه( سپندینه = مقدس ) میانه روی در هر چیزی را به نام یکی از ریشه دارترین ریشه های فرهنگی خویش یادآور می شود.

Posted on January 7, 2013, in گوناگون. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: